Anbefaling om bosetting

Fylkeskommunen skal innenfor rammen av nasjonale kriterier vurdere og anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune i Finnmark.

Det er hver enkelt kommune som fatter vedtak om hvor mange flyktninger de skal bosette hvert år. Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) har ansvar for den endelige anmodningen av den enkelte flyktning til bosettingskommuner i hele landet.  

Fylkeskommunen anbefaling baserer seg på kunnskap om kommunenes og fylkets kapasitet i sine tjenester. Fylkeskommunen har årlig dialogmøter med kommuner og regionalt aktører som KS, NAV, Statsforvalteren og Husbanken.

Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet som fastsetter kriterier som legges til grunn i arbeidet med å anmode kommuner om å bosette flyktninger.

Anmodningskriterier for 2024:

  • Bosetting av flyktninger skal være styrt og spredt. Det skal bosettes flyktninger i alle landsdeler og i kommuner av ulik størrelse.
  • Bosetting av flyktninger skal være treffsikker. Det skal tas hensyn til tjenestetilbudet, også for barn og unge, og muligheter for arbeid og utdanning i regionen.
  • Bosetting av flyktninger skal skje raskt. Det skal ses hen til kommunenes kapasitet til rask bosetting og opp- og nedbygging av tjenester. Det skal ses hen til om kommunene bosetter flyktninger raskt etter at avtale om bosetting er inngått.
  • Det skal legges størst vekt på kommunenes kapasitet, samt tjenestetilbudet og arbeidsmarkedet i regionen.

Ressurssider: 

Bosetting - IMDI

Innvandring og integrering - KS

Flyktninger og asylsøkere | Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Ny i Norge | Norge.no

Husbanken

Regjeringen om innvandring og integrering