1, 2 mill. kroner til kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Hovedutvalget for kompetanse vedtok enstemmig å fordele 1, 2 millioner kroner til kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.   

Fylkeskommunene forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet. I år fikk Finnmark fylkeskommune tildelt 1.3 millioner kroner, der Inntil 100 000 kroner kan brukes til kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunene. 

Ordninger heter «etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud». Fylkeskommunen har mottatt syv søknader om tilskudd, med ulike tiltak og prosjekter. Tiltakene er rettet mot å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom og bidrar til å mestre livet med eventuell sykdom. Hovedvekten av midlene går til etablering av frisklivstilbud og interkommunale prosjekter. 

Forebygging  

En middelaldrende kvinne, og en mann står foran en vegg med planter og figurer. Mannen holder opp en plansje som viser tildelte midler fra Sparebankstiftelsen til Finnnmark fylkeskommune - Klikk for stort bildeLeder for Hovedutvalget for kompetanse, Raymond Robertsen (H) Margunn Blix/FFK

Tilskuddsordningen skal stimulere til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som fremmer fysisk og psykisk helse, forebygger sykdom, bidrar til mestring av sykdom i befolkningen, uavhengig av sosial bakgrunn og til bedre ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgstjenesten.

Tiltak for etablering av frisklivstilbud, samt modeller og tiltak for forebygging og tidlig oppfølging av risikogrupper skal prioriteres. 

– Frisklivssentralenes tilbud er viktig for den enkelte bruker, så vel som for kommunen og storsamfunnet for øvrig. Jeg er glad for at kommuner i Finnmark etablerer kommunale tilbud som kan fremme helse og forebygge sykdom, sier hovedutvalgsleder Raymond Robertsen (H). 

Disse får midler i 2024

Midler til kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2024
Søker Tiltal Tildeling i kroner
Alta kommune Interkommunalt samarbeidsprosjekt – klinisk ernæringsfysiolog 400 000 kr
Guovdageainnu suohkan-Kautokeino kommune Etablering av frisklivssentral 400 000 kr
Unjárgga gielda - Nesseby kommune Utvikling av sentral – tiltak rettet mot barn og eldre især 80 000 kr
Nordkapp kommune Utvikling av sentral – tiltak særlig rettet rettet mot unge, eldre og personer med psykisk utviklingshemming 100 000 kr
Porsanger kommune – Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni Etablering av frisklivsteam 130 000 kr
Deanu gielda - Tana kommune Utvikling av sentral - tiltak rettet mot barn og eldre især 90 000 kr

 

Du finner hele vedtaket i OpenGov