Scooterløyper og bedriftstiltak i Øst-Finnmark

Fylkestinget vedtok tre uttalelser med ulike tema.

Fylkestinget vedtok disse uttalelsene på sitt møte i Hammerfest onsdag:

Etablering av scooterløyper mellom kommuner i Finnmark 

Finnmark fylkeskommune ser potensialet for både næringsvirksomhet og bolyst i å knytte sammen kommunenes løypenett. Dette kan åpne dører for turisme både fra inn- og utland samt muligheter for scootersafari over større avstander.

Hammerfest, Alta og Porsanger kommune har over lengere tid jobbet for å tilrettelegge for scooterløypeforbindelse mellom disse tre kommunene. Ønsket knytter seg først og fremst til næringsvirksomhet på tvers av kommunene slik at det kan legges til rette for aktivitet knyttet til turisme og hotelldrift, men også rekreasjon og bolyst er en sterk driver for løypesammenknytning.

Der scooterløypene kommer i konflikt med reindriftens bruk, i deler av scootersesongen, må det være anledning til å flytte scootertraseene dit den ikke kommer i konflikt med reindriftens bruk. Dette er særlig viktig om våren, som er en sårbar tid for rein og andre dyr. Fortrinnsvis bør scooterløypene legges til distriktsgrensene. Slike løsninger vil være til det beste for alle parter.

Finnmark fylkeskommune oppfordrer kommuner til å jobbe frem løsninger slik de nevnte kommuner jobber med og henstiller forvaltningen til å bidra til løsninger som kan realisere dette.

Bedriftsrettede tiltak for Øst-Finnmark

Øst-Finnmark har lenge hatt en forsterka utfordring i forhold til demografi.

Som følge av krigen mellom Russland og Ukraina er nå også næringslivet her under et spesielt press. Vi er enige i de igangsatte sanksjonene mot Russland, men vi ser også at dette fører til ødeleggende effekt for en del bedrifter og virksomheter som er bygd opp med Russland som marked.

Bare for Sør-Varanger så utgjør bortfallet av verdiskaping 600 millioner.

Ser vi på anløp til Sør-Varanger og Kirkenes er reduksjon i anløp av russiske fartøy gått ned fra 407 anløp i 2022 og til 309 anløp for 2023. Tallene viser så langt for 2024 at nedgangen fortsetter, noe som gir en betydelig nedgang på leverte tjenester fra ulike leverandører, skipsverft osv.

For hele Øst-Finnmark betyr den geopolitiske situasjonen en reduksjon i omsetning, permisjoner og oppsigelser for bedriftene. Dette igjen fører til redusert aktivitetsnivå på mange områder Med en stadig hardere retorikk mellom stormaktene er det viktig at bosetninger i Øst-Finnmark opprettholdes for å ivareta nasjonale interesser.  Dette blir også tydelig understreket i den nasjonale totalberedskapsrapporten.

For å ivareta samfunn og næringsliv i Øst-Finnmark er det viktig at regjeringen bidrar til å finne enda mer stimulerende og avbøtende tiltak, enn de som allerede er innført. Vi er glade for de innførte tiltakene som kom i Øst-Finnmarkpakken, men vi ser ikke at disse har gitt ønsket effekt på næringsutvikling og attraktivitet i samfunnene i Øst-Finnmark.

Fylkestinget i Finnmark er derfor opptatte av at tiltakene som settes i verk, må understøttet verdiskaping og utvikling – på kort sikt, og på lang sikt. Dette gjør man best ved å sette strøm på de muligheten som ligger klare, og styrke de strukturer som allerede eksisterer.

En av de store industriprosjektene som ligger klar i Øst-Finnmark er oppstart av jernmalmgruva i Bjørnevatn, et prosjekt, som kunne gitt betydelig effekt for Sør-Varanger spesielt, men også for resten av Øst-Finnmark.

Når dette prosjektet er i drift vil det kunne gi en verdiskapingseffekt på nærmere 5-6 milliarder, samt 450 arbeidsplasser, bare til drift av gruva. Utfordringen er at dette er et prosjekt som er svært dyrt å løfte, som slike industriprosjekter er. Vi har ingen gode ordninger i Norge for å kunne understøtte slike prosjekter i en slik størrelsesorden.

Forslag:

  • Som vårt naboland Finland mener vi at Norge bør opprette et industrifond, og her et mineralfond, som har kapital nok til å kunne understøtte store industriprosjekter. Dette er også nevnt i regjeringens mineralstrategi.
  • For å bidra inn i Øst-Finnmark ønsker vi at regjeringen oppretter et slikt mineralfond, og at Sydvaranger gruve kan være en pilot for å teste ut en slik ordning.
  • Et annet viktig tiltak vil være å endre arbeidsgiveravgiften tilbake til ordningen som gjaldt før 2010. Dvs. at hovedkontoret til respektive bedrift skal ligge i tiltakssona og at det her kan sendes inn til 50% av arbeidskrafta ut av tiltakssonen, uten at arbeidsgiveravgift slår inn. Det vil si at for eksempel Kimek får den samme reduserte arbeidsgiveravgifta når de vinner oppdrag utenfor tiltakssonen. I dag får sør-norske selskaper redusert arbeidsgiveravgift når de har personell i tiltakssonen.

 

Disse tiltakene mener vi vil være med på å sikre både sysselsetning og bosetning, noe som absolutt burde være i nasjonen Norge sine interesser.   

Framtidige driftsorganisasjoner for Wisting og annen olje- og gassutvinning i Barentshavet må lokaliseres i Finnmark

Finnmark fylkesting anerkjenner betydningen av Johan Castberg, Wisting og annen fremtidig olje- og gassutvinning i Barentshavet for Norges økonomi og energisikkerhet. Fylkestinget er imidlertid sterkt bekymret for at driftsorganisasjoner for prosjektene kan bli etablert utenfor Finnmark fylke.

Fylkestinget mener at etableringen av driftsorganisasjon i Finnmark vil gi betydelige fordeler, både for vår region og for hele landet. Det vil skape arbeidsplasser, styrke vår regionale økonomi, styrke landets totalforsvar i den nordligste regionen samt bidra til å utvikle fylkets fagmiljø og kompetanse innen olje- og gassindustrien.

For Equinor, vil etableringen av driftsorganisasjonen for Wisting i Finnmark gi tilgang til lokal kunnskap og ekspertise, og styrke selskapets samfunnsoppdrag og engasjement. Dette vil også gi selskapet en god porsjon goodwill lokalt.

Den norske stat eier over 70% av Equinor, som henholdsvis forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet og Folketrygdfondet. Finnmark fylkesting ser det som naturlig og totalt nødvendig at samfunnskontrakten mellom ressursutvinning og regional verdiskapning opprettholdes og styrkes i Finnmark. Den norske stat kan, gjennom sitt eierskap i Equinor, sørge for at denne samfunnskontrakten opprettholdes og videreutvikles.

Finnmark fylkesting forventer at driftsorganisasjon for Wisting og annen olje- og gassutvinning i Barentshavet etableres i Finnmark fylke. Fylkestinget ber også om at denne anmodningen blir tatt i betraktning i alle fremtidige beslutninger om lokalisering av driftsorganisasjoner.

Og ikke minst vil vi påminne staten, som er majoritetseier av Equinor, at samfunnskontrakten mellom olje- og gassutvinning og regional verdiskapning og kompetansebygging ikke skal forvitres jo lenger nord man kommer i landet. Det påligger staten også et ansvar for å gi Finnmark de samme mulighetene til å bygge kompetanse innen olje- og gass som resten av landet har fått gjennom blant annet Equinors aktivitet på land.

Finnmark fylkesting ser frem til å samarbeide med alle relevante parter for å sikre at Finnmark får de fordelene det fortjener fra våre felles olje- og gassressurser. For Finnmark fylkesting vil det i framtiden bli vanskelig å støtte oljevirksomhet i våre områder dersom det ikke gir betydelige ringvirkninger i fylket.