Dine rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten

Klikk for stort bilde Anne Line Trøften

Den offentlige Tannhelsetjenesten skal i første rekke tilby tannbehandling til prioriterte grupper etter Lov om tannhelsetjeneste.

Lov om tannhelsetjenester gir rett til behandling ved de offentlige tannklinikkene i fylket.

 • Barn fra 0 – 18 år - gratis tannhelsehjelp ut året du fyller 18 år.
 • Individuell innkalling fra 3-års alder til lokal tannklinikk.
 • Bostedsadresse avgjør hvilken tannklinikk du tilhører.
 • Psykisk utviklingshemmende – gratis tannhelsehjelp
 • Eldre/syke i sykehjem – gratis tannhelsehjelp etter 3 mnd i sykehjem. Tannhelsepersonell driver oppsøkende tannhelsetilbud.
 • Eldre/syke i hjemmesykepleie – gratis tannhelsehjelp til brukere med kommunalt vedtak. Du må ha mottatt hjemmesykepleie en gang i uka i minst 3 måneder.
 • Ungdom 19 – 20 år – 75% prisreduksjon ut det året du fyller 20.

Tannhelse - rettigheter

Rusmisbrukere

Personer som på grunn av rusmiddelproblem bor i helseinstitusjon eller mottar tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6 har rett til gratis tannhelsehjelp når opphold/vedtak har vart eller forventes å vare i 3 mnd eller mer.

Akutthjelp

Den offentlige tannhelsetjenesten i Finnmark har ingen fast akutt-hjelpstilbud. Ved behov utenom kontortid anbefales det å ringe tannlege privat. Telefonnummer finner du på 1881.no.
Behandlingstaksten er 75 % høyere for voksne betalende pasienter, enn i ordinær åpningstid.

Voksne

Voksne friske personer betaler full egenandel hos tannlege. Tilbud gis både i Den offentlige tannhelsetjenesten etter gjeldende takster og i privat praksis etter den enkelte tannleges takster.

Voksne personer som mottar sosialhjelp fra kommunene kan søke NAV om støtte til tannbehandling. - Søknad med tannlegens kostnadsoverslag sendes til NAV i kommunen.

Refusjon fra folketrygden

Folketrygden gir refusjon ved følgende behandlinger/sykdom/tilstander etter nærmere bestemte regler

 • Tannregulering - delvis refusjon fra folketrygden etter gjeldende takst opp til 18 år.
 • Ved tannkjøttsykdom og tanntap ved tannkjøttsykdom.
 • Ulykker, f.eks ved yrkesskade
 • Tannslitasje
 • Munntørrhet
 • Allergiske reaksjoner på tannrestaureringsmaterialer
 • Kreft i hode-/hals regionen
 • Sjeldne medisinske tilstander
 • Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom
 • Kirurgisk fjerning av visdomstenner, svulster m.m
Innsatte i fengsel

Fri behandling dersom oppholdet varer lenger enn 3 mnd.
Ved kortere opphold dekkes kun akutt tannbehandling.

Asylmottak

Voksne kan søke veiledning om økonomisk dekning til tannhelsehjelp gjennom sitt asylmottak. Fylkeskommunen gir behandling til barn og unge 0 – 20 år jfr.Lov om tannhelsetjenester § 5 – 1.

Hvor kan du få tannhelsehjelp?

Bostedsadresse avgjør hvilken offentlig tannklinikk du tilhører hvis du har rettigheter etter Lov om tannhelsetjensten.

Betalende pasienter kan fritt velge tannklinikk eller tannlegekontor. Alle offentlige tannklinikker tar også imot voksne, betalende pasienter etter takster fastsatt av fylkestinget. Dette ut i fra kapasitet og tilgjengelighet.

Tannbehandling i narkose

Ved behov for behandling i narkose er det tannlegen som henviser til behandling.

 

Kontakt

Torill Helene Lauritsen
Fylkestannhelsesjef
78 96 30 85
971 77 711