Trafikksikkerhetsmidler

Klikk for stort bildeNille Politibil på besøk i barnehage for å lære barna om trafikksikkerhet.

 Søknadsfrist 1. oktober.

Retningslinjer for bruk av de fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidlene

Formål

Fylkeskommunen har i medhold til vegtrafikklovens § 40 a et ansvar for å tilrå og samordne
tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket.

For å stimulere trafikksikkerhetsarbeidet i fylket har Kultur,- nærings- og samferdselsutvalget
hvert år til disposisjon et beløp som fastsettes ved fylkeskommunens budsjettbehandling i
desember.

Midlene skal nyttes til spesielle trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegnettet og til oppfølging av
gjeldende trafikksikkerhetsplan.

Prosjekttyper

Fysiske tiltak på fylkesvegnettet og på kommunale veger som

 • utbedring av vegkryss
 • gang- og sykkelveger
 • busslommer/parkeringslommer
 • siktforbedring (kurveutretting, utflating av bakketopper)
 • vegrekkverk
 • veg- og gatebelysning
 • skilting og oppmerking
 • skredforebygging
 • andre tiltak som vil forbedre trafikksikkerheten

I spesielle tilfeller kan det gis planleggingstilskudd til fysiske tiltak, men begrenset oppad til
5% av beregnede byggekostnader.

Fysiske tiltak krever som hovedregel minimum 20% egenfinansiering.

Tiltak med forankring i gjeldende trafikksikkerhetsplan for fylket som

 • pedagogiske tiltak
 • samordnende / organisatoriske tiltak

Tilskudd til pedagogiske tiltak kan gis med 100% dekning av beregnede kostnader, eller inngå
som delfinansiering sammen med andre tilskuddsordninger.

Saksbehandling - Tidsfrister

 • Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak gis etter søknad fra kommunene. Også Statens Vegvesen Region Nord og trafikksikkerhetsforumet kan fremme forslag til tiltak.
 • Tilskuddsordningen kunngjøres overfor kommunene i september, med forbehold om fylkestingets godkjenning av kommende års budsjettforslag.
 • Søknadsfristen er 1. oktober året før budsjettåret. Søknadene fra kommunen må være tilstrekkelig utredet med hensyn til teknisk beskrivelse, kostnader og fremdriftsplan slik at man kan avgjøre om prosjektet kan gjennomføres innenfor den oppgitte tidsramme og kostnad.
 • Søknadene behandles i hovedutvalget for kultur, næring og samferdsel (HU KNS) på første møte i budsjettåret.
 • Fysiske prosjekter som får innvilget tilskudd, detaljplanlegges og utføres av vedkommende vegmyndighet. Andre avtaler kan inngås der dette er hensiktsmessig. Pedagogiske- og samordnede-/organisatoriske- prosjekter planlegges og utføres av den myndighet/organisasjon som får innvilget tilskudd etter forankring i gjeldende trafikksikkerhetsplan.
 • Siste frist for gjennomføring av tiltak etter innvilget tilskudd, settes til utløpet av påfølgende år, regnet fra bevilgningsåret. Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget kan, avhengig av prosjekttype, også vedta kortere tidsfrister. 
Fant du det du lette etter?