Tilskudd til Trainee i sjømatnæringa

Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommune kan tildele inntil kr. 750 000,- til aktører som ønsker å tilrettelegge for en eller flere traineer i sin bedrift. Søknader behandles fortløpende. 

Bakgrunn

Finnmark fylkeskommune ønsker gjennom denne ordningen å bidra til å rekruttere stabil og kompetent arbeidskraft i sjømatnæringen i Finnmark. Ordningen er forankret i det regionale utviklingsprogrammet "Fremtidens Finnmark" RUP 2014-2023, som sammen med tilhørende strategier og handlingsplan 2016-2019 er videre retningsgivende for bruken av midlene.

De søkbare midlene utgjør totalt kr. 750 000,-, og er restmidler fra «Laksekonsesjonsmidlene» som regjeringen tildelte Finnmark fylkeskommune som frie midler (engangstildeling) etter tildeling av nye laksekonsesjoner i 2009. Det er politisk vedtatt at disse midlene skal brukes til en trainee-ordning innenfor sjømatsektoren.

Hva kan det søkes om

Midlene skal gå til tilrettelegging for ny trainee i din virksomhet med minimum ett års varighet.

Hvem kan søke

En eller flere aktører og bedrifter som driver innen sjømatsektoren (oppdrettsnæringa, fiskeindustri o.l.) i Finnmark, og som ønsker å tilrettelegge for en, eller flere traineer. Bedriften(e) må være etablert og ha sin virksomhet i Finnmark.

Hvor mye kan de søkes om

Det kan søkes om inntil 50 % av estimerte kostnader.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende så lenge det er midler tilgjengelig.

Krav til søknadens innhold

Søknaden skal:

  • Inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og kontaktperson. Dersom søknaden er utarbeidet av flere søkere, skal det fremgå hvem som er hovedansvarlig for gjennomføringen av trainee-ordningen
  • Oppgi søknadsbeløp
  • Oppgi budsjett og finansieringsplan for tiltaket med en beskrivelse av planlagt egeninnsats og egenfinansiering
  • Inneholde en beskrivelse av behovet (ønsket kompetanse) og motivasjonen (ønsket effekt) for å knytte til seg en trainee
  • Inneholde en beskrivelse av trainee-opplæringen
  • Inneholde tidsplan for gjennomføring av tiltaket

 

Tildelingskriterier

Tilgjengelige midler vil bli fordelt på grunnlag av følgende vurderinger:

  • Kvaliteten i tilsendt dokumentasjon om etterspurte forhold beskrevet i punktet om krav til søknadens innhold
  • Den som skal engasjeres som trainee har fullført relevant faglig utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå, og er ikke engasjert eller ansatt i bedriften på søketidspunktet.
  • At tiltakene kan iverksettes senest ett år etter at tilsagn er gitt.

I tillegg er regionalt utviklingsprogram 2014-2023 (Fremtidens Finnmark) sammen med tilhørende strategier og handlingsplan 2016-2019 retningsgivende for bruken av midlene.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Majliz Berget
Rådgiver Havbruk
78 96 30 79
976 20 499
Johanne Salamonsen
Spesialrådgiver
78 96 31 17
915 52 660