Tilskudd til Trainee i sjømatnæringa

Finnmark fylkeskommune kan tildele inntil kr. 750 000,- til aktører som ønsker å tilrettelegge for en eller flere traineer i sin bedrift. Frist for å søke om tilskudd er 15. mars 2018. 

Bakgrunn

De søkbare midlene utgjør totalt kr. 750 000,-, og er restmidler fra «Laksekonsesjonsmidlene» som regjeringen tildelte Finnmark fylkeskommune som frie midler (engangstildeling) etter tildeling av nye laksekonsesjoner i 2009. Det er vedtatt at disse midlene skal brukes til en trainee-ordning innenfor sjømatsektoren.

Hva kan det søkes om

Midlene skal gå til tilrettelegging for ny trainee i din virksomhet med minimum ett års varighet.

Hvem kan søke

En eller flere aktører og bedrifter som driver innen sjømatsektoren (oppdrettsnæringa, fiskeindustri o.l.) i Finnmark, og som ønsker å tilrettelegge for en, eller flere traineer. Bedriften(e) må være etablert og ha sin virksomhet i Finnmark.

Hvor mye kan de søkes om

Det kan søkes om inntil 50 % av estimerte kostnader.

Søknadsfrist

15. mars 2018. Finnmark fylkeskommune vil vurdere alle søknadene samlet etter søknadsfristens utløp. Endelig tildeling av støtte vil bli behandlet i fylkesutvalgets møte 8. mai 2018.

Hvordan søke

Søknad merkes med «Trainee i sjømatnæringa» og sendes elektronisk til postmottak@ffk.no
Søknadene må være mottatt elektronisk innen fristen for å bli vurdert.

Krav til søknadens innhold

Søknaden skal:

  • Inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og kontaktperson. Dersom søknaden er utarbeidet av flere søkere, skal det fremgå hvem som er hovedansvarlig for gjennomføringen av trainee-ordningen
  • Oppgi søknadsbeløp
  • Oppgi budsjett og finansieringsplan for tiltaket med en beskrivelse av planlagt egeninnsats og egenfinansiering
  • Inneholde en beskrivelse av behovet (ønsket kompetanse) og motivasjonen (ønsket effekt) for å knytte til seg en trainee
  • Inneholde en beskrivelse av trainee-opplæringen
  • Inneholde tidsplan for gjennomføring av tiltaket

 

Tildelingskriterier

Tilgjengelige midler vil bli fordelt på grunnlag av følgende vurderinger:

  • Kvaliteten i tilsendt dokumentasjon om etterspurte forhold beskrevet i punktet om krav til søknadens innhold
  • Den som skal engasjeres som trainee har fullført relevant faglig utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå, og er ikke engasjert eller ansatt i bedriften på søketidspunktet.
  • At tiltakene kan iverksettes senest ett år etter at tilsagn er gitt.
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Majliz Berget
Rådgiver Havbruk
78 96 30 79
976 20 499