RUP - Regionale utviklingsmidler

RUP - Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommune (FFK) forvalter årlig regionale utviklingsmidler (RUP-midler). Disse midlene tildeles fylkeskommunen av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Tildelingsbrev fra KMD med forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler (PDF, 213 kB), RUP 2014-2023 – Fremtidens Finnmark (PDF, 2 MB) sammen med tilhørende strategier og RUP handlingsplan 2016-2019 (PDF, 717 kB) er retningsgivende for bruken av RUP midler.  

I statsbudsjettet for 2017 har Finnmark fylkeskommune fått tildelt en totalramme på kr 100 670 000,- i RUP-midler. Dette inkluderer 20 mill. kroner i ekstraordinære omstillingsmidler til Sør-Varanger kommune.

Fylkesutvalget vedtok den 13. februar 2017 i sak 8/17 følgende fordeling av RUP-midler 2017:

Tabell 1 Mål, kap./post og tildeling for 2017

RUP-fordeling 2017 - Klikk for stort bilde


 

 

 

 

 

Formål:
Midlene skal bidra til tilgang til et verdiskapende næringsliv i område med spredd bosetning og store avstander, grunnleggende private tjenester i områder med få innbyggere, velfungerende næringsmiljø og tilgang til relevant kompetanse og økonomisk vekst og samarbeid i byregioner og over landegrensene.

Fordelingen av for 2018 vil vedtas i fylkesutvalget 13. februar 2018.


Hvem kan søke:
Kommuner, regioner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringshager, inkubatorer, kunnskaps- og forskningsparker, stiftelser og frivillige organisasjoner kan søke om prosjektstøtte.

Bedriftsrettede søknader må rettes til Innovasjon Norge Finnmark (IN) eller til den enkelte kommune.

Søknad sendes til:


Frister og saksbehandlingstid

Søknader på RUP-midler inntil kr. 150 000,- behandles administrativt og fortløpende.

Søknader over kr. 150.000,- blir også fortløpende behandlet, men de skal opp til politisk behandling i fylkesutvalget. Saksbehandlingstiden kan variere og er avhengig av sakens kompleksitet. En må imidlertid beregne minimum 6 ukers behandlingstid i forhold til fylkesutvalgets møter.

I henhold til møteplanen for fylkesutvalget er frister for søknader over kr 150.000,-  som følger:

Søknadsfrister 2018 – søknader over kr. 150.000,-
Søknadsfrist Møtedato
5. januar 13. februar
29. januar 13. mars
26. mars 8. mai
2. mai 19. juni
9. august 18. september
3. september 16. oktober
11. oktober 20. november
29. oktober 11. desember

 

Utbetaling for tilsagn før 31.12.13

Dersom du har søkt RUP-midler og fått tilsagn før utgangen av 2013 skal utbetalingsanmodning og prosjektrapport sendes til postmottak@ffk.no.

Utbetaling for tilsagn etter 01.01.2014

Dersom du har søkt RUP-midler og fått tilsagn etter 01.01.2014 skal utbetalingsanmodning med prosjektrapport og MRS-rapporteringsskjema sendes gjennom søkerportalen på regionalforvaltning.no.

Klageadgang

Vedtak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. For nærmere informasjon vises det til Melding om rett til å klage (ODT, 8 kB).

 

Utvidet beskrivelse av budsjettpostene

550.62
Posten omfatter investerings- og bedriftsutviklingstilskudd, distriktsrettede risikolån og garantier, og distriktsrettede etablerertilskudd. Fylkeskommunene skal gjennom oppdragsbrev delegere forvaltningsansvaret til Innovasjon Norge basert på fylkeskommunale mål og strategier (Regionalt Utviklingsprogram)

550.64
Midlene skal brukes til tiltak som legger til rette for næringsutvikling, og tiltak som bidrar til å inkludere tilflyttere. Midlene skal brukes til prosjekter i områder med særlige distriktsutfordringer.

FFK v/opplæringsavdelinga RUP midler fra bevilgningsområde «Utviklingstiltak, videregående skole». For nærmere informasjon om dette se ​«Rup-midler for utdanning

553.60
Midlene skal bidra til omstillingsdyktige regioner gjennom å legge til rette for velfungerende næringsmiljø og tilgang på relevant kompetanse. Samarbeid mellom bedrifter i næringsmiljø og koblinger mellom bedrifter og utdanningsmiljø.

553.63
Interreg, Kolarctic ENI. Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner har siden 1996 deltatt i EU’s Regionale Grensesamarbeidsprogrammet og 2000 i Nordlige Periferi Arktis. Finnmark fylkeskommune har sekretariatsansvaret for Kolarctic på vegne av de tre nordnorske fylkene, Troms for Interreg og Nordland er kontaktpunkt for Nordlige Periferi Arktis. Programmene skal bidra til regional utvikling gjennom samarbeidsprosjekter på tvers av landegrensene. 

553.65
Omstillingsmidlene skal bidra til etablering av nye arbeidsplasser som erstatning for de som har blitt borte. Store og uventa omstillingsbehov. I omstillingsarbeidet er det viktig at det er et aktivt samarbeid mellom fylkeskommunene, Innovasjon Norge og omstillingskommunene. Midlene som er direkte bevilget til Sør-Varanger skal benyttes i tråd med de nye målene for posten.

 

Fant du det du lette etter?