Landbruksfondet

Foto: Arne Johanson - Klikk for stort bilde Finnmark fylkeskommune har ansvar for midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruks- og matsektoren i Finnmark. For 2017 har Finnmark fått tildelt kr. 660 000 til ovennevnte tiltak.

Formålet med ordningen er å bidra til rekruttering og utdanning av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket i Finnmark.

Målgrupper er landbruksorganisasjoner, lag, foreninger, kommuner, kursarrangører og utdanningsinstitusjoner.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift.

Prioriterte områder for ordningen er:

  1. Tiltak som er i tråd med landbruksstrategier for Finnmark 2015-2020 og det regionale utviklingsprogrammet 2014-2023. Regionalt næringsprogram for Finnmark 2013-2016 vil også bli vektlagt i vurderinga av søknader. Handlingsprogram gir føringer for prioriteringer.
  2. Tiltak som kan styrke rekrutteringen av både kvinner og menn til landbruksnæringen.
  3. Tilskudd til etter- og videreutdanningstilbud for næringsutøvere i landbruket.
  4. Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til landbruks- og gartnerutdanningen i programområde naturbruk i den videregående skole, og til høyere utdanning innen landbruksfag.
  5. Tilskudd til kompetansehevende tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer, herunder tiltak som er i tråd med pkt.1. Tiltaket skal som hovedregel ha regional effekt.
     

Krav til søknadens innhold og øvrige vilkår finner du i retningslinjer for landbruksfondet. Retningslinjene er basert på fylkesutvalgets vedtak i sak 50/15, samt tildelingsbrev fra Landbruks- og matdepartementet. (PDF, 363 kB)

Søknader behandles administrativt og fortløpende i 2017

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Erle Renate Holm-Varsi
Rådgiver - landbruk
78 96 30 82
958 24 794