Vilt og friluftsliv

Vær oppmerksom på at tilskuddsordningene har ulike søknadsfrister!

Miljøverndepartementet lyser årlig ut midler til vilt- og friluftstiltak. Lag, organisasjoner og kommuner kan søke Finnmark fylkeskommune om midlene. 

 1. Tilskudd til viltformål
 2. Tilskudd til friluftsaktiviteter
 3. Tiltak i statlige sikrede friluftsområder
 4. Tilskudd til statlig sikring av friluftsområder

 

1. Tilskudd til viltformål

Viltformål som kvalifiserer for tilskudd er:

 • Tilrettelegging for og rekruttering til jakt
 • Informasjon om jakt og  jaktmuligheter
 • Kartlegging av viltressursene og viltet sine leveområder og viltinteresser i kommuner og regioner
 • Innarbeiding av viltet sine leveområder og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og bygningsloven
 • Oppretting og drift av lokale samarbeidsråd
 • Deltagelse i rettighetshaverne sitt driftsplanarbeid

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og enkeltpersoner.

Hvordan man søker

Søknad om tilskudd leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknader om høstbare viltarter unntatt villrein, grågås og kortnebbgås skal adresseres til Finnmark fylkeskommune. Søknader om ikke-høstbare arter skal adresseres Fylkesmannen i Finnmark.

Om søknaden inneholder flere prosjekter, må hver av disse spesifiseres.

Søknadsfrist: 15. januar.

 

2. Tilskudd til friluftsaktiviteter

Tilskuddsordningen skal medvirke til økt deltakelse i hesefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper av befolkningen. Midlene skal nyttes til arbeid med konkrete tiltak for å fremme friluftsliv, som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftsaktiviteter. Det gis ikke tilskudd til fysisk tilrettelegging, men deler av tilskuddet kan brukes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell. Følgende søknader blir prioritert:

 • Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper
 • Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet, med særlig vekt på byer og tettsteder
 • Tiltak som medvirker til økt deltakelse over tid
 • Tiltak retta mot personer som er lite fysisk aktive
 • Tiltak retta mot barn, unge og barnefamilier
 • Tiltak retta mot personer med nedsatt funksjonsevne
 • Tiltak som inkluderer en plan for markedsføring av tiltaket overfor aktuell målgruppe

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret og interkommunale friluftsråd.

Hvordan man søker

Søknad om tilskudd leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknader på kommune og fylkesnivå adresseres til Finnmark fylkeskommune.
 
Søknadsfrist: 1. februar.

 

3. Tiltak i statlige sikrede friluftsområder

Målet for tiltaket er å tilrettelegge eller lage til friluftsaktiviteter i statlige sikrede friluftsområder. Eksempler på dette kan være informasjonstavler, tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne, opparbeiding av turveier, parkeringsplasser, toalett, badebrygge og lignende.

Hvem kan søke

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke, men en frivillig organisasjon kan ta hånd om den daglige drifta. 

Hvordan man søker

Søknad om tilskudd leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknaden adresseres til Finnmark fylkeskommune.

Søknadsfrist: 1. februar.

 

4. Tilskudd til statlig sikring av friluftsområder

Målet for tiltaket er å sikre friluftsområder til bruk for allmennheten. Statlige midler til sikring av friluftsområder vil særlig bli prioritert  i nærheten av boligområder, som er lett tilgjengelig og kan brukes av store folkegrupper. Søknader som er prioritert etter en kommunal prosess etter plan- og bygningsloven vil bli prioritert.

Hvem kan søke

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke. Lokale lag og organisasjoner kan ta initiativ til å fremme en sikringssøknad. Det oppfordres til å ta kontakt med fylkeskommunen tidlig i sikringsprosessen.

Hvordan man søker

Søknad om tilskudd leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknaden adresseres til Finnmark fylkeskommune.

Søknadsfrist: 15. januar.

 

Kontakt

Jostein Fløgstad
Rådgiver
78 96 32 77
Juli-Anne Staven
Fagleder folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø
78 96 31 25
930 29 835