Bergkunst - BERG

Søknadsfrist: 10. januar

BERG - Bevaringsprogram for bergkunst tildeler midler til skjøtsel og tilrettelegging av bergkunst

BERG er en tiårig satsning på skjøtsel og tilgjengeliggjøring av Bergkunst. Bergkunstprogrammet skal bidra til kunnskapsbasert forvaltning av bergkunsten, og til formidling, sikring og langsiktig skjøtsel av et representativt utvalg lokaliteter. Gjennom programmet kan det søkes om støtte til dokumentasjon, skjøtsel og sikring, formidling og tilrettelegging, og til FoU-prosjekter knyttet til dette.

For å nå de nasjonale målene på kulturminnefeltet har regjeringen etablert ti bevaringsprogram, herunder Bevaringsprogram for bergkunst (BERG).

Det kan søkes om tilskudd til:

 • Initierende skjøtsels- og sikringstiltak der det foreligger dokumenterte behov.
 • Omfattende eller krevende regelmessig skjøtsel/vedlikehold.
 • Ny tilrettelegging eller oppgradering av eldre tilrettelegging til nivå som tilfredsstiller dagens krav til sikring, formidling og universell utforming.
 • Forprosjektering av større tilretteleggingsprosjekter.
 • Andre formidlingstiltak.
 • Tiltak for oppgradering og kvalitetssikring av bergkunst i nye Askeladden

Lokal forankring, 50 % medfinansiering og langsiktige planer for skjøtsel og videre drift av anlegg i forbindelse med tilrettelegging kreves.

Krav til søknaden

 • Beskriv og oppgi budsjett for de enkelte omsøkte oppgavene/prosjektene, med informasjon om hvem som skal utføre dem.
 • Begrunn planlagte skjøtselstiltak og opplys om tilretteleggingstiltak omfatter prosjektering, ny tilrettelegging eller oppgradering/utbedring og hvorfor objektet ønskes tilrettelagt.
 • Beskriv eventuelle planlagte tiltak i forbindelse med universell utforming.
 • Større tiltak og oppgaver bør planlegges over flere år og søknaden må gjøre rede både for langsiktige planer og de omsøkte oppgaver som skal utføres og avsluttes inneværende år.
 • FoU prosjekter skal gjøre rede for mål og problemstillinger, gjennomføringsplan, planlagt rapportering og formidling av resultater.
 • Oppgi id. nummer i Askeladden for alle berørte lokaliteter og enkeltminner!

Søknadsfrist 10. januar

Søknad sendes på e-post til Finnmark fylkeskommune eller:

Finnmark fylkeskommune, Plan- og kulturavdelinga,
Fylkeshuset,
9815 Vadsø

Rapportering

De som har fått tilsagn om tilskudd må sende rapport og anmode om utbetaling.

Rapporteringsfrist 15. november

Krav til rapportering

 • Gjør rede for om prosjektene er igangsatt og om dere regner med å gjennomføre dem i tråd med plan, tilsagn og budsjett.
 • Beskriv og begrunn eventuelle avvik i henhold til søknad og tilsagn.
 • Gjør rede for eventuelle omprioriteringer (større omprioriteringer skal være forhåndsavtalt)
 • Gjør rede for hvorvidt dere beregner å benytte tilskuddsmidlene i år eller om det gjenstår ubrukte midler, og om disse søkes overført til neste år.
 • Gjør rede for regnskap.
 • Anmod utbetaling.
Fant du det du lette etter?