Arkeologiske kulturminner - BARK

Søknadsfrist: 9. januar

BARK er navnet på et bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner og kulturmiljø, som gir tilskudd til skilting og tilrettelegging av kulturminner.

BARK er en tiårig satsning på skjøtsel og tilgjengeliggjøring av arkeologiske kulturminner og kulturmiljø. BARK har som mål å sørge for at et representativt utvalg kulturminner blir sikret og gjort tilgjengelige for publikum innen 2020. I løpet av prosjektperioden er det et mål å tilrettelegge minst 450 arkeologiske kulturminner og kulturmiljø, hvorav 430 mindre og middels store tiltak, og 20 større prosjekter.

For å nå de nasjonale målene på kulturminnefeltet har regjeringen etablert ti bevaringsprogram, herunder Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner og kulturmiljø (BARK).

Det kan søkes om tilskudd til:

 • Initierende skjøtsels- og sikringstiltak der det foreligger dokumenterte behov.
 • Omfattende eller krevende regelmessig skjøtsel/vedlikehold.
 • Ny tilrettelegging eller oppgradering av eldre tilrettelegging til nivå som tilfredsstiller dagens krav til sikring, formidling og universell utforming.
 • Forprosjektering av større tilretteleggingsprosjekter.
 • Andre formidlingstiltak.

Lokal forankring, 50 % medfinansiering og langsiktige planer for skjøtsel og videre drift av anlegg i forbindelse med tilrettelegging kreves.

Krav til søknaden

 • Beskriv og oppgi budsjett for de enkelte omsøkte oppgavene/ prosjektene, med informasjon om hvem som skal utføre dem.
 • Begrunn planlagte skjøtselstiltak og opplys om tilretteleggingstiltak omfatter prosjektering, ny tilrettelegging eller oppgradering/utbedring og hvorfor objektet ønskes tilrettelagt.
 • Beskriv eventuelle planlagte tiltak i forbindelse med universell utforming.
 • Større tiltak og oppgaver bør planlegges over flere år og søknaden må gjøre rede både for langsiktige planer og de omsøkte oppgaver som skal utføres og avsluttes inneværende år.
 • FoU prosjekter skal gjøre rede for mål og problemstillinger, gjennomføringsplan, planlagt rapportering og formidling av resultater.
 • Oppgi id. nummer i Askeladden for alle berørte lokaliteter og enkeltminner!

 

Søknadsfrist 5. Januar.

Søknad sendes på e-post til Finnmark Fylkeskommune eller til:

Finnmark Fylkeskommune,Plan- og kulturavdelinga,
Fylkeshuset,
9815 Vadsø.

Rapportering

De som får tilsagn om tilskudd må rapportere og anmode tilskuddet utbetalt.

Rapporteringsfrist 1. november.

Krav til rapportering:

 • Gjør rede for om prosjektene er igangsatt og om det blir gjennomført dem i tråd med plan, tilsagn og budsjett.
 • Beskriv og begrunn eventuelle avvik i henhold til søknad og tilsagn
 • Gjør rede for eventuelle omprioriteringer (større omprioriteringer skal være forhåndsavtalt)
 • Gjør rede for om tilskuddsmidlene benyttes inneværende år eller om det gjenstår ubrukte midler, og om disse søkes overført til neste år.
 • Gjør rede for regnskap.
 • Anmod utbetaling med nødvendig kontoinformasjon.

 

Flere tilskudd til kulturminner:

Fylkesmannen i Finnmark har midler til skjøtsel av kulturminner gjennom "Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Finnmark".

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Kristin Foosnæs
Arkeolog/Rådgiver
78 96 32 73
958 32 647