Midler til samiske formål

Ny runde med midler vil bli annonsert.

Midler til samiske formål

Alle midlene i budsjettposten "Midler til samiske formål" for 2017 er nå tildelt og søknadsskjemaet er stengt. Mange gode tiltak har fått støtte. Ny runde med midler vil bli annonsert.

Lykke til med alle prosjekter og tiltak!

 

Retningslinjer for midler til samiske formål

 

Formål

Formålet med tilskuddsordninga er å styrke og fremme samisk språk, kultur og samfunnsliv i Finnmark.

Med midlene ønsker Finnmark fylkeskommune å jobbe mot bl.a. følgende mål:

 • Styrking og økt bruk av samisk språk, spesielt blant barn og unge
 • Økt deltakelse og involvering i samisk kultur, særlig blant barn og unge
 • Økt formidling av samisk språk og kultur, særlig overfor barn og unge

Hvem kan søke?

Støtten kan tildeles institusjoner, organisasjoner, lag/foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner.

Kriterier for tildeling

 • Som hovedregel støttes kun tiltak i Finnmark.
 • Dersom det søkes tilskudd fra andre enn Finnmark fylkeskommune, må det fremgå hvem dette er. I de tilfeller hvor andre allerede har innvilget tilskudd, må dokumentasjon på dette vedlegges.
 • Det skal i utgangspunktet ikke tildeles midler til søknader eller prosjekter som er vurdert eller hører inn under andre stønads- eller tilskuddsordninger i Finnmark fylkeskommune.
 • Søknader som vektlegger samisk språk og prosjekter for barn og unge prioriteres.
 • Som hovedregel gis ikke tilskudd til promotering og produksjon.
 • Det ytes normalt ikke støtte til drift.
 • Det ytes ikke støtte til innkjøp av utstyr.
 • Nye prosjekter/tiltak samt prosjekter/tiltak med regional betydning prioriteres.
 • Maksbeløp for tilskudd er kr. 50 000.

Søknaden må inneholde:

 • Målgruppe
 • Vedtatte målsettinger for tiltaket/prosjektet
 • Prosjektbeskrivelse som viser hvilke tiltak som skal gjennomføres
 • Tidsplan
 • Budsjett
 • Finansieringsplan
 • Ansvarlig person

Utbetaling

Søkere som blir tildelt støtte, mottar hele tilskuddsbeløpet etter at Finnmark fylkeskommune har mottatt utbetalingsanmodning. Utbetalingsanmodning sendes Finnmark fylkeskommune innen en måned etter at tilskuddet er tildelt. For sent innkomne utbetalingsanmodninger vil ikke utbetales.

Vilkår

 • Regnskap og rapport for gjennomført tiltak må fremlegges på forespørsel fra Finnmark fylkeskommune. Dersom dette ikke gjøres kan tilskuddet trekkes tilbake og kreves tilbakebetalt.
 • Ved evt. kunngjøring (annonser/plakater/program og lignende) bør det fremgå at tiltaket støttes av Finnmark fylkeskommune.

Saksbehandling

 • Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak er gjeldende i saksbehandlinga.

Klageadgang

 • Dersom bestemmelser i dette reglement endres, vil ikke tidligere godkjenning eller enkeltvedtak kunne regnes å gi føringer for eventuelle nye enkeltvedtak. Endring av reglene kan ikke gis tilbakevirkende kraft.
 • Tildeling eller avslag på søknader kan påklages i medhold av Forvaltningslovens § 28. Klagen må fremsettes skriftlig til Finnmark fylkeskommune innen 3 uker fra det tidspunkt melding om vedtak er mottatt.
 • Dersom fylkeskommunen opprettholder sitt vedtak etter at klage er mottatt oversendes klagen til fylkeskommunens klagenemnd. Klagenemndas avgjørelse er endelig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?