FFKs midler til samiske formål

Alle midler er tildelt for året 2019

Alle tilskuddsmidler i denne budsjettposten er tildelt for inneværende år.

Formål

Formålet med tilskuddsordninga er å styrke og fremme samisk språk, kultur og samfunnsliv i Finnmark.

Med midlene ønsker Finnmark fylkeskommune å jobbe mot bl.a. følgende mål:

 • Styrking og økt bruk av samisk språk, spesielt blant barn og unge
 • Økt deltakelse og involvering i samisk kultur, særlig blant barn og unge
 • Økt formidling av samisk språk og kultur, særlig overfor barn og unge

 

Hvem kan søke?

Støtten kan tildeles institusjoner, organisasjoner, lag/foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner.

Kriterier for tildeling

 • Som hovedregel støttes kun tiltak i Finnmark.
 • Dersom det søkes tilskudd fra andre enn Finnmark fylkeskommune, må det fremgå hvem dette er. I de tilfeller hvor andre allerede har innvilget tilskudd, må dokumentasjon på dette vedlegges.
 • Det skal i utgangspunktet ikke tildeles midler til søknader eller prosjekter som er vurdert eller hører inn under andre stønads- eller tilskuddsordninger i Finnmark fylkeskommune.
 • Søknader som vektlegger samisk språk og prosjekter for barn og unge prioriteres.
 • Som hovedregel gis ikke tilskudd til promotering og produksjon.
 • Det ytes normalt ikke støtte til drift.
 • Det ytes ikke støtte til innkjøp av utstyr.
 • Nye prosjekter/tiltak samt prosjekter/tiltak med regional betydning prioriteres.
 • Maksbeløp for tilskudd er kr. 50 000.

 

Søknaden må inneholde:

 • Målgruppe
 • Vedtatte målsettinger for tiltaket/prosjektet
 • Prosjektbeskrivelse og tidsplan som viser hvilke tiltak som skal gjennomføres
 • Budsjett med finansieringsplan
 • Ansvarlig person

 

Mer informasjon

 • Søkere som blir tildelt støtte, mottar tilskuddsbeløpet etter at Finnmark fylkeskommune har mottatt utbetalingsanmodning. Utbetalingsanmodning sendes Finnmark fylkeskommune, helst via EHF til fylkeskommunens elektroniske adresse 964 994 218, eventuelt via e-post til fakturamottak@ffk.no,  senest innen 1. desember i tilskuddsåret. For sent innkomne utbetalingsanmodninger vil ikke utbetales.
 • Regnskap og rapport for gjennomført tiltak sendes Finnmark fylkeskommune etter gjennomføring. Dette kan sendes til postmottak@ffk.no. Manglende rapportering kan føre til at tilskuddet trekkes tilbake og kreves tilbakebetalt.
 • Ved evt. kunngjøring (annonser/plakater/program og lignende) bør det fremgå at tiltaket støttes av Finnmark fylkeskommune.

 

Klageadgang

 • Dersom bestemmelser i dette reglement endres, vil ikke tidligere godkjenning eller enkeltvedtak kunne regnes å gi føringer for eventuelle nye enkeltvedtak. Endring av reglene kan ikke gis tilbakevirkende kraft.
 • Tildeling eller avslag på søknader kan påklages i medhold av Forvaltningslovens § 28. Klagen må fremsettes skriftlig til Finnmark fylkeskommune innen 3 uker fra det tidspunkt melding om vedtak er mottatt.
 • Dersom fylkeskommunen opprettholder sitt vedtak etter at klage er mottatt oversendes klagen til fylkeskommunens klagenemnd. Klagenemndas avgjørelse er endelig.

 

Dersom du ønsker å søke om midler for 2020, kan du fylle ut dette søknadsskjemaet (DOCX, 20 kB). Send da søknaden til samisk@ffk.no eller til postmottak@ffk.no.