Samarbeidsavtalen med Sametinget vedtatt i Fylkestinget

Klikk for stort bildeSamarbeidsavtalen mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune ble vedtatt i Finnmark fylkesting 20. juni 2018.

Finnmark fylkeskommune og Sametinget har siden 1993 hatt samarbeid om utvikling og økt bruk av samisk språk i Finnmark fylkeskommune, den såkalte tospråklighetsavtalen, og har siden 2003 hatt samarbeidsavtale for styrking og synliggjøring av samisk kultur, språk, næringsliv og øvrig samisk samfunnsliv i fylket. Fra 2018 er disse to samarbeidsavtalene oppdatert og slått sammen til én avtale.

Behandling i Fylkestinget

Fylkestinget behandlet samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune 20. juni, i sak 21/18.

Flere partier deltok i diskusjonen om samarbeidsavtalen og det var bred enighet om at avtalen legger til rette for et godt samarbeid mellom partene.

Fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De grønne, Kristelig folkeparti og Sosialistisk venstreparti ble det også fremmet et forslag om å inkludere bokbusstilbudet i kapitlet som dreier seg om kultur.

Samarbeidsavtalen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Dokumenter

Her kan du lese saksframlegget.

Her kan du lese den kommende samarbeidsavtalen (PDF, 881 kB). Her finner du tilleggsforslaget som ble vedtatt i Fylkestinget (PDF, 265 kB).

Skal behandles i Sametingets plenum

Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune skal også behandles i Sametingets plenumssamling i september.

Samarbeidsavtalen trer i kraft når den er vedtatt både i både Finnmark fylkesting og Sametingets plenum.