Fylkesvegprosjekter

Finnmark fylkeskommune skal i perioden 2019-2022 satse stort på fylkesvegnettet - totalt skal det brukes over to milliarder kroner til investeringer på fylkesveger i Finnmark. 

 

 

Bruprogram

Det er et stort behov for rehabilitering og fornying av bruer på fylkesvegnettet, da skader på bæreevne og trafikksikkerhetssituasjonen er kritisk for framkommeligheten og sikkerheten for brukerne av fylkesvegene i Finnmark. Fagetaten har levert en tilstandsrapport for bruer med stor behov for opprustning i 2017 – rapporten ligger til grunn for prioriteringer.

Det er i handlingsprogramperioden bevilget 70 millioner kroner årlig til Bruprogrammet, som fordeles på 20 konkrete tiltak, samt en årlig post til rehabilitering for å øke levetiden til enkelte bruer.

Fylkesveg 888 Ifjord - Lebesby

Vegen er en sentral transportåre for befolkningen på Nordkynhalvøya og er viktig for næringslivet som har aktivitet knyttet til fiskeri og reiseliv. Vegen er spesielt dårlig mellom Ifjord og Bekkarfjord. Vegen bør oppgraderes med hensyn på kurvatur, breddeutvidelse og sideterreng med tanke på åpning for modulvogntog.

Fisk til marked

Målet for «fisk til marked»-pakken er som følger:

«Å sikre en robust investeringspakke på fylkesvegnettet, for å styrke samfunnsutviklerrollen i fremtiden ved å:

  1. Å utbedre den største fiksetransportkorridoren i fylket, fylkesveg 890/891 Tana bruBåtsfjord, til å kunne benytte modulvogntog
  2. Å fullføre Ifjordprosjektet og øke regulariteten på øst-vest forbindelsen Tana – Lakselv/Nordkinn
  3. ITS-satsing på fylkesveg for å styrke framkommelighet og trafikksikkerhet gjennom teknologiske løsninger»

Strekningene fylkesveg 890/891 og 98 er to av tre prioriterte strekninger i Regional transportplan for Finnmark 2018-2029. «Fisk til marked»-pakken inneholder to parallelt gående prosjekter på fylkesveg 890/891 og 98.

Det er satt av i overkant 1 milliard kroner i handlingsprogramperioden.

Fylkesveg 98 Ifjord-Lakselv

Strekningen er en viktig transportåre blant annet på grunn av at flere smoltanlegg er under utvidelse og det er lakseoppdrett i området. Vegen bør oppgraderes med hensyn på kurvatur, breddeutvidelse og sideterreng med tanke på åpning for modulvogntog.

Det er satt av 350 millioner kroner til strekningen i handlingsprogramperioden.

Fylkesveg 885 Pasvik

Strekningen er en av tre prioriterte strekninger i Regional transportplan 2018-2029.

Det er i perioden 2012-2018 utført arbeid for om lag 60 millioner kroner på fylkesveg 885. Arbeidet i 2018 har vært konsentrert om å ta mest mulig av strekninger hvor tyngre tiltak ikke har vært nødvendig – mer veg for pengene. Samme type arbeid hvor det blir konsentrert om trafikkfarlige punkter vil fortsette i handlingsprogramperioden.

Det er satt av 60 millioner kroner til strekningen i handlingsprogramperioden.