NTP og internasjonalt samarbeid

Nasjonal Transportplan (NTP) legger føringer for statens prioriteringer og tiltak i perioden 2014-23.  

NTP følges opp gjennom fagetatene:

  • Statens vegvesen har ansvar for drift, vedlikehold og planlegging av riksvegnettet. Herunder gjennomføring av byprosjekter, riksvegarm til stamnetthavn og utenlandskorridorer. 
  • Kystverket er en nasjonal fagetat for kystforvaltning og arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner langs kysten. Kystverket har ansvaret for fiskerihavner og farleder. 
  • Avinor eier og driver flyplassene i Finnmark. Avinor er et statseid aksjeselskap og NTP omfatter derfor ikke økonomiske rammer for lufthavner. Avinors prioriteringer er nedfelt i konsernets strategiske plan.
  • Samferdselsdepartementet kjøper tjenester på kystruta og kortbanenettet.

Fylkeskommunen har ingen avgjørende innflytelse på prioriteringene, men en viktig påvirkerrolle. Fylkestinget gir uttalelser til prosessene rundt Nasjonal Transportplan (NTP) og de årlige prioriteringene i statsbudsjettet.

Les fagetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2018-2029 (PDF, 12 MB) (NB: Stor fil)