Løyvefritak

Fylkeskommunen kan gi løyvefritak for småskala turistvirksomhet hvor det er nødvendig å tilby persontransport som en tilknyttet del av et opplevelsesarrangement.

Fylkeskommunen kan innvilge løyvefritak til virksomheter som driver turistvirksomhet i småskala og som arrangerer en fritidsaktivitet som for eksempel guiding, sightseeing og andre opplevelsesarrangementer der det også er nødvendig å tilby persontransport som en tilknyttet del av arrangementet.

Løyvefritaket gjelder kun for transport av egne kunder til og fra aktiviteter som innehaver av løyvefritaket selv er arrangør av. Transporten må skje i tilknytning til selve arrangementet, ved at transporten kun er en underordnet tilleggsytelse som utføres av virksomheten fram til bestemmelsesstedet.

Rene transportoppdrag utført av virksomheten eller noen andre virksomheten har avtale med, er ikke tillatt.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde:

1. En konkret beskrivelse av virksomheten

2. En redegjørelse for den eller de aktiviteter som det søkes fritak for

3. Dokumentasjon på at følgende objektive vilkår er oppfylt:

  1. Personlig søker, eller daglig leder for søker som er juridisk person, må oppfylle krav til vandel, jf. yrkestransportforskriften § 6.
  2. Søker må ha tilfredsstillende økonomisk evne, jf. yrkestransportforskriften § 7.
  3. Motorvognen(e) skal være registrert på virksomheten eller være i virksomhetens disposisjon gjennom leie- eller leasingavtale, jf. yrkestransportforskriften § 13 tredje ledd.
  4. Fører av kjøretøy må inneha kjøreseddel, jf. yrkestransportforskriften § 37 a.

    De objektive kravene skal være oppfylt i hele fritaksperioden.

Saksbehandlingen
Fylkeskommunen skal foreta en individuell skjønnsmessig vurdering av om transportdelen av den tjenesten som søknaden er basert på kan utføres ved bruk av eksisterende løyvehavere. Dette innebærer at fylkeskommunen må vurdere konkurranseflaten mot både drosje og turvogn.


Fylkeskommunen må forelegge søknader NHO Transport, Norges Turbileierforbund, Norges Taxiforbund og NHO Reiseliv på regionalt nivå før en eventuell innvilgelse gis.

En søker kan innvilges løyvefritak for inntil fem motorvogner, hvor hver motorvogn er registrert for inntil ni personer inkludert fører. Fritak gis for tre år av gangen, og kan forlenges ved søknad dersom vilkårene for fritak fremdeles er oppfylt.

Dersom en virksomhet vokser og ønsker ytterligere fritak ut over fem motorvogner må virksomheten søke om turvognløyve. Når en virksomhet får tildelt turvognløyve vil de tildelte fritakene for personbil gjelde ut den gjenstående delen av perioden fritaket er gitt for.

Løyvefritaket/-ene vil ikke kunne fornyes når virksomheten har fått tildelt turvognløyve. Dersom virksomheten ønsker å fortsette å tilby den aktuelle aktiviteten kan de, etter utløpet av løyvefritaksperioden, ikke lenger benytte personbiler, men må benytte kjøretøy med 10 seter eller mer.

Virksomheter som allerede innehar turvognløyve eller drosjeløyve vil ikke kunne få innvilget en søknad om løyvefritak etter denne ordningen.

Motorvognen må tydelig merkes med selskapets logo. Kopi av fritaket må oppbevares i motorvognen og skal fremvises ved kontroll.

Løyvemyndigheten skal oversende kopi av vedtaket om løyvefritak til de lokale kontrollmyndighetene (politiet og Statens vegvesen). Kjøretøyenes registreringsnummer skal fremgå av vedtaket.

Søker må for øvrig oppfylle andre lovpålagte krav som stilles for næringsvirksomhet.


Saksbehandling
Fylkeskommunen treffer vedtak i første instans som kan påklages til Samferdselsdepartementet. Vedtak om fritak fra krav om løyve følger de vanlige saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Dersom vilkårene for fritak ikke lenger er tilstede, skal fylkeskommunen trekke løyvefritaket tilbake.