Hydrogen i Finnmark

Både i Norge og Finnmark må det skje store samfunnsendringer dersom vi skal oppfylle målene i Paris-avtalen. Mange bransjer peker på elektrifisering og hydrogen som viktig for omleggingen til lavutslipp samfunn.

Det er et mål at Finnmark ikke bare blir en arena for utvikling av tradisjonell industri og næringsutvikling, men også satser på «grønn» vekst. Innen samferdsel er målsettingen nullutslipp fra kollektivtransport innen 2026.

I Finnmark er det igangsatt flere lovende prosjekter som alle er knyttet til hydrogen. Nedenfor gis en oversikt over noen av disse. 

Produksjon av Hydrogen

Finnmark har landets beste forhold for vindkraft, noe som gir svært gode mulighet for produksjon av lønnsom og utslippsfri hydrogen. Selskapet Varanger KraftHydrogen AS ble etablert i 2019 og starter produksjon av komprimert hydrogen i Berlevåg kommune, høsten 2019. Målet er å bli landets største leverandør av utslippsfri hydrogen. Selskapet deltar i et stort EU prosjekt Haeulus.

Daglig leder for Varanger KraftHydrogen AS er Christian Bue.

Nettverksmøte/ konferanse «Hydrogen i vinden»

Hydrogen er i vinden. Teknologiutviklingen har nå kommet så langt at hydrogen seiler opp som et reelt, bærekraftig og utslippsfritt alternativ til andre energibærere.

I Berlevåg vil en ny fabrikk for hydrogenproduksjon etableres i løpet av 2019. Prosjektet er finansiert gjennom EU-programmet Horizon 2020 og er teknologisk og miljømessig banebrytende: fabrikken får sitt kraftbehov dekket fra vindkraftverket på Raggovidda. Spørsmålene er: hvordan kan hydrogenet best anvendes? Og hvordan kan man best nyttiggjøre seg de store biproduktene oksygen og varmt vann?

Kort sagt: Hvilke ringvirkninger vil Finnmark som region og de mange små lokalsamfunn langs kysten kunne få av å satse på hydrogen?

For å utforske mulighetene arrangeres konferansen «Hydrogen i vinden» i Vadsø 21. mars 2019. Målet med konferansen er å få mer kunnskap og interesse for hydrogen i Finnmark, samt igangsetting av konkrete FoU prosjekter knyttet til hydrogen.

Kontaktperson for konferansen er Jørgen Holten Jørgensen, rådmann Berlevåg kommune.

Forstudie Nordkapp regionens potensial som grønn næringsklynge

Det gjennomføres et forstudie som skal kartlegge muligheter for et lønnsomt grønt løft for næringslivet i Nordkappregionen (Hammerfest-Måsøy-Nordkapp-Porsanger og eventuelt Karasjok).

Målet med forstudiet er å igangsette et interkommunalt strategisk samarbeid som skal lede til et økologisk og økonomisk bærekraftig grønt skifte gjennom merkevarebygging basert på

  • En utslippsfri kraft- og transportsektor
  • Kortreist kraft
  • Grøn næringsutvikling
  • Klimaplanlegging og Klimatilpasning
  • Bærekraftig destinasjonsbygging og håndtering av masseturisme

Forstudiet skal undersøke perspektivene for økt regional lønnsomhet av storstilt kraftutbygging ved å sammenkoble næringer og interesser, og se energi, næring og transport i sammenheng. Det skal innhentes erfaringer fra forskning på «foredling» av vindkraft gjennom hydrogenproduksjon.

Kontaktperson er Simon Pind Jessen, Nordkapp kommune.

Forprosjekt «Hydrogendrevet hurtigbåt»

 Miljøhensynet veier tungt i dagens samfunn, og i Norge er det gitt nasjonale føringer i forhold til bl.a. kollektivtrafikken. Dagens ferjer og hurtigbåter driftes tradisjonelt på diesel, og utslippene er betydelige. Finnmark fylkeskommune har startet prosessen med miljøtiltak i kollektivtransportsektoren. Målet er å ha en utslippsfri kollektivtrafikk innen 2026.

Forprosjektets hovedhensikt er å kartlegge muligheter, investeringsbehov, kostnader, lovverk og miljøgevinster ved å velge hydrogendrift i hurtigbåtsambandene i Finnmark. Strekningen Vadsø – Kirkenes er valgt som aktuell pilot.

Prosjektleder er Hilde S. Bersvendsen,  Finnmark fylkeskommune.

FoU prosjekt «SH2IFT»

Finnmark fylkeskommune er sponsor for FoU prosjektet SH2IFT. Prosjektet skal øke kompetansen om sikkerhet knyttet til håndtering av større mengde hydrogen eksempelvis innen maritim sektor.

Kontaktperson for prosjektet er Anders Ødegård i Sintef.