Veivedlikehold

Fylkesveger skal inngå i et helhetlig vegsystem som bidrar til vekst og utvikling av næringsliv, byene og regionen. 

Tilrettelegger for utvikling

Fylkesveger skal inngå i et helhetlig vegsystem som bidrar til vekst og utvikling av næringsliv, byene og regionen.

Følgende strategier på fylkesveger legges til grunn:

  • Styrke vedlikeholdet og fornying av vegnettet
  • Legge til grunn en langsiktig utvikling av fylkesvegnettet gjennom samordnet og strekningsvis utbedring
  • Prioritere høyt trafikkerte veger og viktige næringsveger
  • Videreføre utbedringene på tverrforbindelsen mellom Øst og Vest-Finnmark

Roller og ansvar

  • Fylkeskommunen har ansvar for bevilgning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene
  • Statens vegvesen har ansvar for gjennomføring av prosjektene på oppdrag for Finnmark fylkeskommune 

Trafikkgrunnlag

Fylkesvegnettet består i hovedsak av lavtrafikkerte veger med en årsdøgnstrafikk (ÅDT) på under 500 biler. Enkelte fylkesveger i byer/tettsteder har imidlertid vesentlig høyere ÅDT på 1500-7000 biler. Disse vegene utgjør 2,4 % av det totale fylkesvegnettet i Finnmark. Det er to tunneler med lengde over 500 meter, 227 bruer/kulverter og 11 fergekaier.

Næringstransport

Fylkesvegnettet har stor betydning for næringstransporter fra kysten til riksvegene og for bosetting i distriktene. De viktigste næringstransportene i fylket er matvarer fra produksjonsbedrift til marked. Fv. 98 over Ifjordfjellet bidrar til å binde Nordkyn sammen med Varangerområdet og er en alternativ øst-vest rute til E6.

Aktuelle dokumenter

 

Fant du det du lette etter?