Trafikksikkerhetsmidler

Finnmark fylkeskommune tildeler hvert år midler til trafikksikkerhetsarbeid i fylket. Trafikksikkerhetsmidlene tildeles kommuner og andre som ønsker å satse på trafikksikkerhet. 

Det er åpnet for muligheten til å søke for prosjekter med varighet over to år, dette må komme tydelig fram i søknaden.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at søknader fra andre parter enn kommunen skal sendes gjennom den enkelte kommune. Unntaket fra dette er interkommunale prosjekter som ikke naturlig hører hjemme i en bestemt kommune.

Fysiske tiltak krever som hovedregel minimum 20% egenfinansiering. Planleggingstilskudd kan bevilges til fysiske tiltak, men begrenset oppad til 5% av beregnede byggekostnader.

Tilskudd til pedagogiske tiltak kan gis med 100% dekning av beregnede kostnader, eller inngå som delfinansiering sammen med andre tilskuddsordninger.

Søknadsskjema, inklusiv vedlegg og gjeldende kommunale trafikksikkerhetsplan sendes primært til:

firmapost@vegvesen.no

 


Søknadsfrist: 10 januar årlig

Spørsmål angående trafikksikkerhetsmidlene kan rettes til:
Kristian Øvernes
Statens vegvesen
tlf. 900 99 150

Retningslinjer for trafikksikkerhetsmidler (norsk versjon) (PDF, 246 kB) (samisk versjon) (PDF, 210 kB)

Søknadsskjema for trafikksikkerhetsmidler (norsk versjon) (PDF, 168 kB) (samisk versjon) (PDF, 516 kB)