Fylkesveger og trafikksikkerhet i Finnmark

Klikk for stort bilde

Mål for fylkesveg

 

"Fylkesveger skal gi et helhetlig vegsystem som bidrar til bolyst, vekst og utvikling av næringslivet, samt ivaretar brukerens sikkerhet"

 

 

Strategiske tiltak for måloppnåelse:

  • Ved å bedre trafikksikkerheten for brukeren gjennom planlegging og arbeid på fylkesvegnettet
  • Ved å prioritere helhetlige og strekningsvise utbedringer av viktige næringskorridorer og tilrettelegge for "Kyst til marked"-strategien
  • Ved å vektlegge årsdøgntrafikk (ÅDT) ved prioritering av vedlikehold og investeringer
  • Ved å teste for ny byggeteknikker, eller fravike standarder for en kostnadseffektiv gjennomføring av vedlikehold og investeringer på strekninger med stort forfall og lav ÅDT
  • Ved å vurdere bompenger som en finansieringsmulighet på fylkesvegstrekninger med høy ÅDT
  • Ved å iverksette tiltak rettet mot gående og syklende
  • Ved å iverksette ITS-tiltak på fylkesvegnettet
  • Ved å prioritere skredsikringstiltak på fylkesvegnettet
  • Ved å øke samarbeidet med nabolandene for erfaringsutveksling med fokus på ITS og trafikksikkerhet

Roller og ansvar

Finnmark fylkeskommune er eier av fylkesvegene i Finnmark, og gjennom sams vegadministrasjon og rammeavtale er Statens vegvesen fylkeskommunens vegfaglige enhet og utøvende part. 

Fylkeskommunen har ansvar for budsjett og prioriteringer. Statens vegvesen har ansvar for gjennomføring av drift, vedlikehold og investeringsprosjekter på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune.

Trafikksikkerhetsforum (TS-forum)

Trafikksikkerhetsarbeidet er i Finnmark er et samarbeid fordelt mellom Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Politiet med hver sitt ansvar og arbeidsområder.

For å ha en god samkjøring av trafikksikkerhetsarbeidet i Finnmark er det opprettet et trafikksikkerhetsforum (TS-forum). Dette er et faglig forum som arbeider for å ivareta trafikksikkerheten på en best mulig måte i fylket.

Leder for TS-forum er Johan Rolstad.

Handlingsprogrammet for fylkesveg

Regional transportplan for Finnmark viser fylkets mål og strategiske tiltak innen samferdsel i perioden 2018-2029. 

Det utarbeides årlig handlingsprogram for fylkesveg, som viser tiltak og økonomiske rammer innen drift, vedlikehold og investeringstiltak. Planen for perioden 2019-2022 kan du lese i sin helhet ved å trykke på linken til høyre.

Pågående prosjekter

Oversikt over våre prosjekter finner du her.

 

 

Kontakt

Johan A Rolstad
rådgiver fylkesveg
78 96 32 49
906 35 483