Regionalt planforum

Klikk for stort bildeRegionalt planforum er en møtearena for myndigheter og forslagstillere. Foto: Harald F. Hereide

Utgangspunktet for regionalt planforum er plan- og bygningsloven § 5-3. Finnmark fylkeskommune er regional planmyndighet og har ansvaret for planforumets ledelse og sekretariat. Planforum arrangeres ca. en gang i måneden hvor relevante berørte parter, statsetater og nabokommuner blir invitert.

Formålet

Regionalt planforum er en møteplass der fylkeskommunen, kommuner og forslagstillere kan legge frem planprogram, planspørsmål eller planforslag for sektormyndigheter og berørte nabokommuner.

Forumet skal legge opp til gjensidig informasjon og drøfting av diverse planspørsmål og ulike sektorinteresser. Det skal bidra til å klarlegge og samordne statlige, regionale og kommunale interesser i planområdet, samt bidra til å løse planutfordringer tidlig i planprosessene. 

Hva slags planer?

Planer bør presenteres for planforum tidlig i prosessen, helst før planprogram er klart for politisk behandling. Det kan også være nyttig å presentere samme plan flere ganger gjennom planprosessen.

Saker som kan drøftes i planforum:

  • kommunal og regional planstrategi

  • planprogram for regionale planer og kommuneplaners samfunns- og arealdel

  • områdeplaner, reguleringsplaner, vegplaner og kystsoneplaner.

Deltakere

Regionale organ med innsigelsesrett er deltakere i planforum. Kommunene deltar med administrativt og politisk nivå etter eget ønske. Kommunene kan også be om at spesielle fagorgan møter i den aktuelle plansaken.

Kontakt

Annbjørg Løvik
Seniorrådgiver plan
78 96 30 31