Veiledning

Klikk for stort bilde

Her finner du veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven.

 

Veiledere

En felles oversikt over alle veiledere etter plan- og bygningsloven finner du her.

Kommuneplanens arealdel

Veilederen om kommuneplanens arealdel er et praktisk hjelpemiddel for kommunens behandling og framstilling av arealdelen. Veilederen finner du her. (PDF, 9 MB)

Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen - handlingsdelen

Veilederen inngår i den samlede veiledningen til plan- og bygningsloven av 2008. Veilederen finner du her. (PDF, 3 MB)

Kommunal planstrategi

Veilederen om kommunal planstrategi finner du her.

Reguleringsplanveileder

Reguleringsplanveileder finner du her. (PDF, 4 MB)

Medvirkning i planlegging

En veileder er utviklet for å formidle prinsipper og gode eksempler for medvirkning i planprosessene etter plan- og bygningsloven. Veilederen finner du her.

Grad av utnytting

Dette er en veiledning om forståelsen av regelverket om grad av utnytting med beregnings- og målereglene til bruk som verktøy i byggesak og arealplanleggingen. Veilederen finner du her. (PDF, 8 MB)

Konsekvensutredninger

Forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. juli 2017. Her finner du veiledning til forskriften. 

Veilederen gir råd om hvordan forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) skal forstås i praksis for kommuneplanens arealdel finner du her.

bolig-, areal- og transportplanlegging

Nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging finner du her.

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister

Veileder til forskrift 26. juni 2009 nr. 861 om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften). Veilederen finner du her.

Nasjonale forventninger

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 finner du her.