Samfunnsplanlegging

Kommunal planlegging har til formål å stimulere og samordne den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale, kulturelle og estetiske utviklingen i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel

Plan- og bygningslov slår fast at kommuner skal ha en kommuneplan som inneholder en samfunnsdel med handlingsplan og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel er et overordnet verktøy for kommunens helhetlige planlegging og legger føringer for hvilken retning kommunesamfunnet skal utvikles. Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og synliggjøre de strategiske valg kommunen tar.

Fylkeskommunen som en sparringspartner

Finnmark fylkeskommune ønsker å være en samarbeidspartner i den regionale samfunnsplanlegginga. Fylkeskommunen sitter på kompetanse innen mange område innenfor samfunnsplanlegging, slik som regional utvikling, stedsutforming og miljø.

For kommunene ønsker fylkeskommunen å være en sparringspartner og en motivator for god samfunnsplanlegging og regional utvikling.

Nyttige veiledere og verktøy til arbeidet med samfunnsdelen:

Kontakt

Stian Sørensen
Spesialrådgiver Regional planlegger
78 96 32 20
Charles Petterson
Assisterende kultur- og miljøsjef
78 96 31 07
414 19 556