Arealplanlegging

Klikk for stort bilde

Kommunal arealplanlegging er et viktig redskap for å avveie ulike interesser mot hverandre og legge til rette for ei ønsket utvikling i kommunesamfunnet.

Fylkeskommunen skal gi veiledning og innspill til planene om nasjonale- og regionale hensyn.

Planveiledning hos Finnmark fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune veileder kommuner etter kommunenes behov. Veiledning kan ivaretas ved skriftlige tilbakemeldinger per brev, det kan være gjennom å arrangere dialogmøter, eller ved å arrangere regionalt planforum når kommunen har behov for det. 

Fylkeskommunen anbefaler at kommuner ber om  konkrete innspill så tidlig som mulig i planprosessen for å avdekke eventuelle interessemotsetninger og planproblemer.  Dette gjelder både i forhold til formalkravene i planprosess og i forhold til innhold og kvalitet i planene.

Regionale hensyn

Finnmark fylkeskommune ivaretar viktige regionale hensyn i gjeldende planer og strategidokumenter.

Nasjonale hensyn

Finnmark fylkeskommune har ansvaret å ivareta noen nasjonalt viktige hensyn. Kongen i statsråd utarbeider hvert fjerde år Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. I dokumentet er det samlet gjeldende nasjonal politikk som påvirker regional og kommunal planlegging.

I tillegg skal fylkeskommune tilse at kommunenes arealplaner oppfyller krav for planfaglig kvalitet.

Innsigelse

Fylkeskommune, nabokommune eller statlig fagmyndighet kan fremme innsigelse til kommunale planer. Formålet med innsigelse er å sikre at kommunene ikke vedtar arealplaner som strider mot nasjonale eller vesentlige regionale interesser.Innsigelse er regulert i egne bestemmelser i  plan- og bygningsloven kapittel 5.

Nasjonale og regionale myndigheter kan fremme innsigelse når planen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn og senest innen høringsfristen. I planpraksis blir det også ofte sendt ut varsel om innsigelse i planfasene før plan legges ut til høring og offentlig ettersyn. Varsel om innsigelse innebærer at innsigelsesmyndighet varsler kommunen om at det vil bli fremmet innsigelse til et planforslag dersom planforslaget vil omfatte de løsningene som er presentert.

De fleste innsigelsessaker blir løst lokalt. Hvis kommunen velger å ikke ta i hensyn innsigelse bli saken tatt til Fylkesmannen for mekling. Hvis mekling ikke fører til enighet behandler departementet  innsigelser.

Kontakt

Annbjørg Løvik
Seniorrådgiver plan
78 96 30 31