Planlegging

Finnmark fylkeskommune er regional planmyndighet. Fylkeskommunen skal blant annet veilede kommunene i deres planprosesser, ivareta regionale interesser og gi uttalelser til plansaker i fylket.

Gå til regionale planer og strategidokumenter

Koordinering av planuttalelser

Finnmark fylkeskommune er høringsinstans for kommunale planer. Alle innspill og uttalelser til planer som sendes på høring til fylkeskommunen blir koordinert av Fylkesrådmann stab v/plan. 

Ivareta regionale interesser

Finnmark fylkeskommune ønsker gjennom tidlig medvirkning i overordnede planprosesser å ivareta regionale interesser i planlegging.

Som regional planmyndighet ønsker Fylkeskommune fylkeskommune å delta aktivt i samarbeid om utarbeidelse av kommuneplaner. Dette gjøres med basis i regional planstrategi, regionale planer, rikspolitiske retningslinjer for utvalgte innsatsområder, samt oppgaver etter friluftsloven og som fagmyndighet for kulturminnevern.

Kontakt

Annbjørg Løvik
Seniorrådgiver plan
78 96 30 31
Stian Sørensen
Spesialrådgiver Regional planlegger
78 96 32 20