Regionalt planforum

Regionalt planforum er en møtearena for myndigheter og forslagstillere. Foto: Harald F. Hereide

Regionalt planforum er et forum der kommuner og andre forslagsstillere kan presentere sine planer i en tidlig fase i planprosessene. Utgangspunktet for regionalt planforum er plan- og bygningsloven § 5-3. Finnmark fylkeskommune er regional planmyndighet og har ansvaret for planforumets ledelse og sekretariat. Planforum arrangeres ca. en gang i måneden hvor relevante berørte parter, statsetater og nabokommuner blir invitert.

Formålet

Regionalt planforum er en møteplass der fylkeskommunen, kommuner og forslagstillere kan legge frem planprogram, planspørsmål eller planforslag for sektormyndigheter og berørte nabokommuner.

Forumet skal legge opp til gjensidig informasjon og drøfting av diverse planspørsmål og ulike sektorinteresser. Formålet er at parter skal kunne diskutere og løse planutfordringer tidlig i planprosessene.

 

Regionalt planforum skal bidra til

 • å klarlegge og samordne statlige, regionale og kommunale interesser i forbindelse med regionale og kommunale planer
 • å tilrettelegge for gjensidig informasjon, drøfting og samstemt praksis
 • å fremme mer effektivt planarbeid
 • å forebygge konflikter i arealplaner
 • å styrke planlegging som verktøy for samfunnsutvikling.

 

Hva slags planer?

Planer bør presenteres for planforum tidlig i prosessen, helst før planprogram er klart for politisk behandling. Det kan også være nyttig å presentere samme plan flere ganger gjennom planprosessen.

Saker som kan drøftes i planforum:

 • kommunal og regional planstrategi

 • planprogram for regionale planer og kommuneplaners samfunns- og arealdel

 • områdeplaner, reguleringsplaner, vegplaner og kystsoneplaner.

 

Deltakere

Regionale organ med innsigelsesrett er deltakere i planforum. Kommunene deltar med administrativt og politisk nivå etter eget ønske. Kommunene kan også be om at spesielle fagorgan møter i den aktuelle plansaken.

Følgende myndigheter innkalles fast til planforum og møter i de saker/møter der det er relevant:

 • Fylkesmannen i Finnmark (inkludert reindriftsforvaltningen)

 • Finnmark fylkeskommune

 • Fiskeridirektoratet

 • Statens vegvesen

 • Kystverket

 • NVE

 • Forsvarsbygg

 • Sametinget

 • Statens kartverk

 • Avinor

 • Mattilsynet

 • Direktorat for mineralforvaltning

 • Bispedømmerådet

 • Statsbygg

 

Rutiner

Kommunen kan melde inn saker som de ønsker drøftet i regionalt planforum fortløpende, minimum 3 uker før ønsket møtedag. I tillegg til relevante dokumenter og vedlegg ønsker vi et forventningsnotat til møtet seinest 2 uker før aktuell møtedag. Her presenteres bakgrunn og problemstillinger som ønskes drøftet/spørsmål til planforum. Hensikten er å sikre at riktige myndigheter deltar, samt at alle møter godt forberedt slik at møtet blir effektivt og nyttig for alle som deltar.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Annbjørg Løvik
Seniorrådgiver plan
78 96 30 31
Nora Dahl
Rådgiver plan
78 96 32 67