Planlegging

Finnmark fylkeskommune er regional planmyndighet. Fylkeskommunen skal blant annet veilede kommunene i deres planprosesser, ivareta regionale interesser  og gi uttalelser til plansaker i fylket.

 

Koordinering av plan innspill

Finnmark fylkeskommune er høringsinstans for kommunale planar. Merk at innspill til planer som sendes på høring til fylkeskommunen blir koordinert av Fylkesrådmann stab v/plan, dvs. innspill og merknader fra andre seksjoner og avdelinger blir koordinert av plan.

Regionalt planforum

Fylkeskommunen er ansvarlig for regionalt planforum. Formålet med regionalt planforum er at kommunene kan få presentert kommuneplaner og andre viktige arealplaner, og få innspill til disse. Deltakere på møtene er kommunene og statlige og fylkeskommunale sektormyndigheter.

- Les mer om regionalt planforum.

Ivareta regionale interesser

Finnmark fylkeskommune ønsker gjennom tidlig medvirkning i overordnede planprosesser å ivareta regionale interesser i planlegging.

Som regional planmyndighet ønsker Fylkeskommune fylkeskommune å delta aktivt i samarbeid om utarbeidelse av kommuneplaner. Dette gjøres med basis i regional planstrategi, regionale planer, rikspolitiske retningslinjer for utvalgte innsatsområder, samt oppgaver etter friluftsloven og som fagmyndighet for kulturminnevern.

Fant du det du lette etter?