Endringer i Opplæringslova kapittel §9A

Klikk for stort bilde Ulf Dahlslett

Det er gjort endringer i Opplæringslova kapittel §9A, og endringene trådte i kraft fra og med 1. august 2017.

 

Formålet med endringene i Opplæringslova kapittel §9A er:

 

«Gjennom tydelig å plassere rettigheter og ansvar sier regjeringen klart i fra at mobbing i skolen ikke skal skje, det skal nytte å si ifra og at regelverket skal virke for elevene» (Prop. 57L).

 

Aktivitetsplikten §9A-4 erstatter vedtaksplikten, slik at krav til enkeltvedtak ikke skal begrense raske og riktige tiltak. Formålet er å sikre at skolen handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

 

Det er også lovfestet en skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen krenker en elev (opplæringslova § 9A-5).

 

Fylkesmannen i Finnmark har hatt samlinger med skoleeiere og skoleledere i Finnmark. Nedenfor finner du lenke til presentasjon og konkretisering av lovendringen:

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMFI/Fagdag%209A%20Alta%20og%20Vads%c3%b8%20-%20Kopi.pdf

 

 

På Utdanningsdirektoratets finner du lenker som tar for seg hva skolene må gjøre ved mobbing og mistrivsel:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/

 

 

Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet et informasjonsskriv for elever og foresatte.  (DOCX, 45 kB)

 

Les også utskrift fra Rettsdata med lovkommentar for opplæringslova kapittel 9A (PDF, 152 kB).

 

 

Det bemerkes at det er opplæringslova med tilhørende forskrift som er styrende for fylkeskommunens plikter ovenfor aktuelle elever.

Kontakt

Margunn Blix
Opplæringssjef
78 96 31 81
920 97 943