Tilskudd til fagskoleutdanning innen helse- og sosialfag


Søknadsfrist 12. mars

Offentlige, private og ideelle utdanningstilbydere med NOKUT-godkjente fagskoletilbud i helse- og sosialfag kan søke fylkeskommunen om tilskudd.Søknadsfrist er 12. mars.

 

Hovedmål med tilskuddet

 • Heve kompetansen på sentrale fagområder i den kommunale omsorgssektoren.
 • Tilby personell en karrierevei.
 • Realisere nasjonale måltall for utdanningsaktiviteten.
 • Sikre utdanningstilbud over hele landet gjennom å ivareta både regionale, interregionale og nasjonale fagskoletilbud.

 

Forutsetninger og krav

 • Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson, epostadresse.
 • Informasjon om hvordan tilbudet markedsføres ovenfor potensielle studenter.
 • Tilbudet skal være NOKUT-godkjent.
 • Tilskuddet skal dekke driftsutgifter for fagskoletilbudene som omfattes av ordningen.
 • Tilbudet skal være gratis for studenten.
 • Tilskuddet er rammestyrt.
 • Fylkeskommunen vil sette grenser for hvor mange studenter den enkelte tilbyder kan få tilskudd til, slik at bevilgningsrammen overholdes. Grensene settes på en slik måte at påbegynte studieløp med statsstøtte blir videreført for den enkelte student.
 • Tilskuddet er ment å dekke driftsutgifter for fagskoletilbudene, dersom midlene ikke benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetales.
 • Det skal søkes om midler for studenter med bostedsadresse i Finnmark.
 • Det skal søkes om midler både for allerede igangsatte studier og nye.

 

Søknad


Sendes innen fristen til:

Finnmark fylkeskommune, Opplæringsavdelinga
Fylkeshuset, 9815 Vadsø

Du kan også sende søknad pr. epost til postmottak@ffk.no. Søknaden merkes med "Søknad om tilskudd til fagskoleutdanning helse- og sosialfag".

 

Kontakt

Eirik Vorren
Rådgiver
78 96 30 59
913 04 858