Hospiteringsordning

Her finner du informasjon om hospiteringsordningen mellom lærebedrift og skole i forbindelse med fagopplæringen i Finnmark. Ordningen er en samfunnskontrakt for flere læreplasser.

Bakgrunn for ordningen

Hospiteringsordningen bunner i samfunnskontraktens overordnede mål om å forplikte myndighetene og partene i arbeidslivet til å forankre fagopplæringen i relevante bransjer og sektorer, og derunder skaffe lærekontrakter til alle elever som ønsker det.

Kunnskapsdepartementet og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene underskrev kontrakten våren 2012. Finnmark fylkeskommune og partnerskapet i fylket skal undertegne en forpliktende samfunnskontrakt som skal gjelde etter 2015.

Hvem kan søke?

Dersom du er instruktør eller faglig leder i en lærebedrift, kan du søke om hospitering i skole. Dersom du er yrkesfaglærer eller fellesfaglærere, kan du søke om hospitering i en bedrift.  

Hva kan du søke om?

Med hospiteringsordningen kan du hospitere i skole eller lærebedrift for å skape et tettere samarbeid, utvikle gode nettverk, dele kunnskap og kompetanse, og danne en større sammenheng mellom opplæringen i skole og opplæringen i bedrift.

Målene for hospitering:

  • Fornye og øke programlærerens kompetanse i et fag, samt gi innsikt i andre fag innen eget programområde/utdanningsprogram.
  • Øke instruktørenes/faglige lederes kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever/læringer ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter i Kunnskapsløftet.
  • Øke og videreutvikle samarbeidet skole - arbeidsliv og se opplæringen i et 4-årig løp. 
  • Styrke formidlingsprosessen og overgangen mellom VG2 og VG3 opplæring i bedrift. 
  • Yrkesretting av fellesfag. 
  • Øke tilgangen på læreplasser.

Se hefte om hospitering i bedrift og skole 2015-2016 (PDF, 2 MB) for mer informasjon om praktiske tips for gjennomføring av hospitering.  

Slik søker du

Du sender inn en skriftlig søknad til svein.tore.jakobsen@ffk.no, hvor du forklarer hva du og din arbeidsgiver ønsker å oppnå med hospiteringen. Det må også settes opp et budsjett over forventede kostnader. 

Veien videre

Vi behandler din søknad fortløpende, og tar kontakt med deg etter søknadsbehandling. Ta kontakt med Svein Tore Jakobsen ved spørsmål om hospiteringsordningen.

Kontakt

Svein Tore Jakobsen
Spesialrådgiver
78 96 30 58
416 11 825