Partneskapsavtale i det 13-årige skoleløpet

Med et økt samarbeid mellom videregående opplæring og grunnskoler i Finnmark ønsker vi at kvaliteten i opplæringen øker, samtidig som at flere ungdommer i Finnmark gjennomfører og består opplæringen.

Hva er partnerskapsavtalen?

Finnmark fylkeskommune har tatt initiativet til å få et tettere og økt samarbeid mellom videregående opplæring og grunnskoleopplæringen i Finnmark gjennom partnerskapsavtalen.

Partnerskapet skal skape konkrete handlinger i partnerskapet som resulterer til økt kvalitet og gjennomføring i opplæringen. Partnerne i avtalen har et gjensidig ansvar for dette mandatet.

Hensikten med samarbeidet

Hensikten er å se det 13 årige skoleløpet i sammenheng i alle ledd for å bidra til økt kvalitet i opplæringen. Således er hensikten også å øke antallet elever som fullfører og består videregående opplæring. Partnerskapet skal blant annet sikre:

  • god informasjonsflyt mellom skoleslagene,
  • god kommunikasjon mellom skole og foresatte,
  • økt elevmedvirkning,
  • samarbeid om kompetanseheving av lærere og skoleledere,
  • og god samordning mellom skoleeiere på ulike nivåer.

Bakgrunn og mål for avtalen

Hele grunnopplæringen bygger på prinsipper om likeverdig og tilpasset opplæring. Skolen skal oppleves som en inkluderende skole for alle. Skolen skal ha høy kvalitet og skape nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Alle elever skal lære grunnleggende ferdigheter, samt oppleve mestring og utfordring i skolen. 

Kontakt

Svein Tore Jakobsen
Spesialrådgiver
78 96 30 58
416 11 825