Med utgangspunkt i sentrale resultatindikatorer beskriver tilstandsrapporten situasjonen innen videregående opplæring i Finnmark.

Denne planen er en helhetlig plan for etter- og videreutdanning av det pedagogiske personalet i de fylkeskommunale videregående skolene i Finnmark.

Formålet med Regional plan for kompetanse i Finnmark (RPK) er å utvikle en helhetlig og strategisk satsing der grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning og forskning ses i sammenheng med ønsket utvikling i Finnmark.

Opplæringslovens § 13–10 pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere om og følge opp at skoleeier etterlever kravene i lov og forskrift.

Nedenfor finner du samtlige innkomne høringsuttalelser til tilbudsstrukturen i videregående opplæring for skoleåret 2016-2017. Trykk på teksten nedenfor for å åpne opp dokumentene med innspill.  

Felles pedagogisk plattform, den gode finnmarksskolen, ble vedtatt av Fylkestinget i oktober 2016. Dette er ment å være et levende arbeidsdokument som skal rulleres hvert år fremover.

Les plandokumentet her. (PDF, 2 MB)