Ungdata 2018

Under følger informasjon til foresatte og elever ved videregående skoler om Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 2018.

I 2018 gjennomføres ungdataundersøkelsen ved de videregående skolene i Finnmark. Tidligere har fylkeskommunen gjennomført ungdataundersøkelsen i 2014. Formålet er å kartlegge ulike sider ved ungdoms liv, og i tillegg gi et oppdatert bilde fra sist undersøkelse.

For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi, er det viktig at så mange som mulig deltar. Dette er en mulighet for ungdommer i Finnmark til å fortelle politikere, myndigheter og forskere om hvordan deres ungdomsliv er. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.

Undersøkelsen foregår på skolene i løpet av uke 7 til 12. Det tar ca. én skoletime å fylle ut spørreskjemaet.

Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvordan ungdom bruker fritiden sin, om helse og trivsel, betydningen av religion i hverdagen, og hva slags forhold de har til skole, venner og voksne i nærmiljøet. Det vil også bli stilt spørsmål om temaer som seksualitet, mobbing, opplevd press, kriminalitet, vold, og rusmidler. I tillegg blir det spurt om bakgrunnsopplysninger, som foreldrenes utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon. Mer utfyllende informasjon finner du på www.ungdata.no. Foresatte som ønsker det, kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus - Nord).

For at undersøkelsen skal gi et godt bilde av situasjonen i Finnmark, håper vi at flest mulig vil delta. Undersøkelsen er frivillig. Ungdommene kan hoppe over enkeltspørsmål hvis de ønsker det, og kan også trekke seg dersom de ønsker det. Alle elevene vil få utdelt en tilfeldig engangskode, som brukes for å logge seg inn på nettskjemaet. Deltakerne i undersøkelsen er sikret full konfidensialitet. Det vil si at bare forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer de elektroniske besvarelsene vil få tilgang til svarene. Når spørreskjemaet deles ut, vil elevene bli informert om dette og om at undersøkelsen er konfidensiell.

Foresatte som ikke ønsker at barnet deres under 18 år skal delta, må gi beskjed til kontaktlærer.

All data som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2022. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert. Datainnsamlingen er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk senter for forskningsdata.

Undersøkelsen gjennomføres av forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og KoRus - Nord, på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune.

Dersom mottaker av dette brevet ikke lenger er elev/har barn ved en videregående skole i Finnmark på gjennomføringstidspunktet for undersøkelsen kan man se bort fra dette brevet. I utgangspunktet vil undersøkelsen bli gjennomført på alle trinn ved de videregående skolene fylket. Dersom en skole gjør lokale vurderinger som innebærer at undersøkelsen for eksempel ikke blir gjennomført i en eller flere klasser, eller på et helt trinn, vil dette bli informert om på skolen. I slike tilfeller kan man også se bort fra informasjonen i dette brevet.

Har du spørsmål knyttet til undersøkelsen, ta kontakt med seniorrådgiver Kent Ronny Karoliussen ved KoRus - Nord (769 67 317/974 81 278/kent.karoliussen@korusnord.no) eller kontaktperson for undersøkelsen i Finnmark fylkeskommune rådgiver Gisle Holsbø Eriksen (gisle.holsbo.eriksen@ffk.no/789 63 029).

 

Med vennlig hilsen

 

Kent Ronny Karoliussen         Hanne C. Hougen                Lisbeth Sandtrøen

        Seniorrådgiver         Sekretariatsleder Ungdata              Opplæringssjef

                        KoRus - Nord NOVA                                                   Finnmark fylkeskommune

Fant du det du lette etter?