Rådgivertjenesten

Klikk for stort bilde

Retten til nødvendig rådgiving innebærer at eleven skal få informasjon, rettledning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette på skolen og ta avgjørelser når det gjelder framtidige utdanning og yrkesvalg. Rådgivningen kan foregå både individuelt og gruppevis. De videregående skoler har både sosialpedagogisk rådgivning og karriereveiledning. 

 

 

Hva er karriereveiledning:

«Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.» (OECD)

Alle elever får tilbud om karriereveiledning individuelt eller i grupper. Elever får informasjon om:

  • Fag, studier, opptak til skoler, høyere utdanning, yrkesmuligheter og veiledningsverktøy
  • Karriereveiledning er hele skolens ansvar og man skal trekke paralleller inn i undervisningen der det er naturlig i forhold til læreplan og undervisningsopplegg. Kontaktlærer tar opp spørsmål om veien videre etter skolen i elevsamtaler
  • VGO samarbeider med aktuelle ungdomsskoler om faget utdanningsvalg og arrangerer yrkesmesser, åpen dag og hospiteringer.
  • VGO trekker eksterne samarbeidsparter inn der det er nyttig for at elevene skal få best mulig veiledning og informasjon ved overgang mellom ulike utdanningsnivåer.

 

Sosial pedagogisk rådgivning:

Alle elever kan få hjelp og oppfølging til å gjennomføre skolegangen. Det arbeides i forhold til enkeltelever og skolemiljøet. Personalet på skolen skal ha tett kontakt og samarbeid med hjelpeinstanser utenfor skolen og heimen slik at det blir sammenheng i tiltak rundt eleven.

  • Kartlegging av problem
  • Fravær og motivasjonsvansker
  • Personlige og/eller sosiale problemer

Ta gjerne kontakt direkte med din nærskole.

Brosjyren "Karriereløypa- systematisk arbeid med karriereveiledning i det 13-årige skoleløp" (PDF, 3 MB)er en informasjonsressurs i det systematiske arbeidet med karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Den retter seg mot elever i grunnskolen og i videregående opplæring. Foreldre, lærere, rådgivere og næringslivet kan også ha nytte av informasjonen.
Se menyen til høyre under "Mer informasjon" på denne siden for den norske og samiske versjonen av brosjyren.

 

Kontakt

Susanne Lupton
Leder Karriere Finnmark
78 96 30 87
916 37 089