Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Rotete bøker - Klikk for stort bilde

Hvis du ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, kan PPT hjelpe deg og din skole eller lærebedrift for bedre tilrettelegging. 

Hvem er PPT for?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er for elever, lærlinger og lærekandidater som opplever at deres utfordringer gjør det vanskelig å følge den ordinære opplæringen i skole eller bedrift. Foresatte, lærere og andre på skolen eller i lærebedriften kan også kontakte PPT.

Hvilke utfordringer kan dette være?

Eksempler på utfordringer kan være språk- og talevansker, lærevansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, nonverbale lærevansker, konsentrasjonsvansker, sosiale og emosjonelle vansker, atferdsvansker, syn- og hørselsvansker eller noe lignende.

Det er en lav terskel for å ta kontakt med PPT, og utfordringene ovenfor er kun eksempler. Har du behov for å snakke med noen, kan du også ta kontakt med en PP-rådgiver.  

Hva kan PPT bidra med?

Gi råd og veiledning

PPT gir råd og veiledning om dine behov og din opplæringssituasjon. Sliter du med motivasjon eller psykiske vansker kan PPT også være en god samtalepartner. PPT samarbeider med din skole eller lærebedrift, og bistår med å finne ut hvilken tilrettelegging du trenger for å få en best mulig opplæring.

Utrede ulike vansker

PPT kartlegger og utreder ulike vansker og utfordringer som gjør at du trenger ekstra hjelp og tilrettelegging på skolen eller i lærebedriften. 

Utarbeide sakkyndig vurdering

PPT utarbeider sakkyndig vurdering blant annet av behov for spesialundervisning, utvidet tid og behov for tilrettelegging i bedrift. Dette krever en formell henvisning med ditt samtykke.

Slik tar du kontakt med PPT

PP-rådgiverne for videregående opplæring har kontor på hver videregående skole. Nedenfor finner du kontaktinformasjon til rådgiverne (trykk på navn for e-postadresse):

Kontorsted:
 PP-rådgiver:
Telefon:
Alta videregående skole 
78964528
 
78964643
Hammerfest videregående skole
Greta Næssvik 78965208
Kirkenes videregående skole
Elin Henriksen 78963324
Lakselv videregående skole
Linn-Helen Persen 78965427
Nordkapp videregående skole
Vivi Skogvold Samuelsen 78965039
Tana videregående skole
Aina Pavel 78963926
Vadsø videregående skole
Gerdhild Nilsen 78963647
Vardø videregående skole
Nina Merete Stene 78963841
Samisk videregående skole i
Karasjok *
Randi Skoglund Nystad 78469657
Samisk videregående skole og
reindriftsskole i Kautokeino *
Sollaug Sargon 78484551


*Samisk videregående skole i Karasjok og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino er statlig eid.

Kontakt

Toni Elisabeth Håvardsrud
Assisterende opplæringssjef
78 96 32 48
922 39 959