Mobbeombud

Klikk for stort bildeMobbeombudet i Finnmark skal bidra til at barn i barnehagen og elever i grunnskole og videregående opplæring har et godt og trygt barnehage – og skolemiljø. Mobbeombudet er et åpent lavterskeltilbud som kan kontaktes når du oppdager at barnehage – og skolemiljøet ikke er bra, og at barnehagen eller skolen ikke klarer å gjøre noe med dette.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering (Barnehageloven § 1).
Alle elever har også rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring (Opplæringsloven §9a-2). Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsa, miljøet og tryggheten til elevene (Opplæringsloven §9a-3).

Mobbeombudet er rådgivende og en uavhengig ressursperson som gir gratis hjelp og har taushetsplikt. Barn, elever, lærlinger og foresatte kan kontakte mobbeombudet. Det kan også ledere og andre ansatte i barnehage og skole. I tillegg er mobbeombudet positiv til kontakt fra andre organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø.

Mobbeombudet kan snakke med deg hvis du opplever krenkelser eller mobbing. Mobbeombudet veileder og bistår i å løse utfordringer. Mobbeombudet kan også bidra på kurs og temakvelder, samt veilede ansatte i barnehage, skole og bedrift. Mobbeombudet samarbeider med andre, bl.a ombudene i de andre fylkene, Fylkesmannen, barnehager og skoler i Finnmark, ppt, helsesykepleier, politi, konfliktråd, o.a.

Kontakt

Janne Sannes
Mobbeombud
78 96 32 83
951 09 335