Samarbeid og medbestemmelse i Finnmark fylkeskommune

Klikk for stort bildeFylkesrådmann Øystein Ruud. Foto: Bjarne Riesto

Les fylkesrådmannens tilsvar til leserinnlegg fra Utdanningsforbundet.

I ett leserinnlegg fra Utdanningsforbundet i Finnmark denne uken kan vi lese at Finnmark fylkeskommune må endre kurs og at fylkeskommunen har neglisjert arbeidslivets spilleregler og nedprioritert medbestemmelses-, informasjons- og drøftingsmøter med de ansatte. Dette er påstander jeg ønsker å gi tilsvar på.

Som en av fylkets største arbeidsgivere med ca 1200 ansatte spredd rundt i hele fylket er det viktig å føre en ryddig arbeidsgiverpolitikk basert på god dialog og samhandling mellom ledelse og medarbeidere for at folk skal trives på jobb og bidra til gode tjenester for Finnmarkingene og en positiv utvikling for Finnmarkssamfunnet.

Utdanningsforbundet påstår at Finnmark fylkeskommune ikke følger hovedavtalens bestemmelser om informasjon, drøftinger og forhandlinger. Vår linje i samarbeidet med de ansattes organisasjoner er at alle aktuelle saker informeres om for de tillitsvalgte i rett organ så raskt dette er mulig. Dersom det er behov for å føre drøftinger eller forhandlinger hjemlet i hovedavtalen, gjøres dette i det organet der saken hører hjemme. Saker som er av betydning for hele eller store deler av organisasjonen drøftes i det overordnede organet der alle de hovedtillitsvalgte på fylkesnivå møter. Saker som er av betydning for en virksomhet drøftes i samarbeidsorganet ved den enkelte virksomhet. Vi forsøker i tillegg å praktisere utstrakt involvering av tillitsvalgte i arbeidsgrupper o.l for å sikre god informasjonsflyt og forankring blant de ansatte. I et drøftingsmøte med de hovedtillitsvalgte forrige uke var det enighet om å ta en ny gjennomgang av hvilke saker som hører hjemme i hvilket organ i løpet av våren.  

Jeg kjenner meg ikke igjen i påstanden om at fylkeskommune ikke tar innspill fra arbeidstakernes organisasjoner på alvor. Der de tillitsvalgtes organisasjoner kommer med innspill blir innspillene nøye vurdert og tatt hensyn til, så langt det er hensiktsmessig, før en avgjørelse fattes. Det er imidlertid 14 arbeidstakerorganisasjoner i Finnmark fylkeskommune med svært ulik fagforeningspolitikk. Av og til kommer organisasjonene med innspill som spriker, eller er direkte motstridende til hverandre. Dette er en viktig del av den demokratiske prosessen i fylkeskommunen, men innebærer samtidig at ikke alle organisasjoners innspill kan tas til følge. Dette er en del av spillereglene. 

Utdanningsforbundet mener at målet for fylkeskommunen alltid må være å komme frem til en omforent enighet med legitimitet i organisasjonen. Dette er en målsetting fylkesrådmannen støtter, men på en så stor arbeidsplass som fylkeskommunen er, vil det også være områder eller saker der det ikke er mulig å komme fram til en felles løsning.  I slike saker må til slutt fylkesrådmannen ta beslutninger som ikke alle vil være enige i. Finnmark fylkeskommune vil alltid ha som målsetning å involvere arbeidstakerorganisasjonene i beslutningsprosesser som har vesentlig innflytelse på arbeidsforholdene i fylkeskommunen. Det er en selvfølge at arbeidslivets spilleregler, slik de er bestemt gjennom lov- og avtaleverk, følges av alle parter. 

Øystein Ruud

Fylkesrådmann Finnmark fylkeskommune