Kompetanseheving er viktig for Finnmark

Klikk for stort bildeOpplæringssjef Lisbeth Sandtrøen

Etter å ha lest ukeslutt av redaktør Arne Reginiussen (30.07.16) og øvrige kommentarer angående reisevirksomheten i videregående opplæring i Finnmark finner jeg det nødvendig å komme med noen kommentarer.

Jeg forstår at det reageres på summene som er brukt på reisevirksomheten for 23 skoleledere for 2014 og 2015, derfor vil jeg her forsøke å gi redaktøren og alle dere som har engasjert dere i saken gjennom media litt nærmere forklaring om hva som ligger bak noe av denne pengebruken. Leder av kompetanseutvalget Johnny Ingebrigtsen har bedt fylkesrådmannen om orientering og innsyn i skoleledelsen reiseregninger. Dette vil selvfølgelig bli lagt fram for skoleeierne så raskt som mulig.

Finnmark fylkeskommune er eier av 8 videregående skoler, to fagskoler og en folkehøgskole. For alle de ca. 800 ansatte både ved skolene og i sentraladministrasjonen er eleven og opplæringen førsteprioritet. Ingen må tro noe annet. Resultatene som elevene oppnår på eksamen og standpunkt nærmer seg landsgjennomsnittet, men det er dessverre altfor mange som ikke fullfører videregående opplæring og Finnmark er, som Reginiussen skriver, «dårligst i landet». Dette bekymrer både skoleledere og politiske ledere. Et viktig tiltak for økt gjennomføring er kompetanseheving på alle nivå i organisasjonen. Kompetanseheving både i form av kurs, konferanser, studier, læringsturer og erfaringsutveksling.

I de siste årene har ca. 600 lærere i grunn og videregående skole deltatt på kompetansehevende kurs i norsk, matematikk, engelsk og naturfag eller det vi kaller fellesfag innen yrkesfagene. Her har fylkeskommunen hatt koordineringsansvar og har fått dekket utgiftene gjennom det nasjonale prosjektet «Program for bedre gjennomføring». Mange av våre skoleledere har tatt rektorutdanning. Flere skoler deltar i internasjonale prosjekter som de har søkt og fått ekstern finansiering på. En gruppe skoleledere deltok på en læringsreise til Canada våren 2015. Ontarioregionen, som vi besøkte, er internasjonalt «best i klassen» når det gjelder å øke gjennomføringen innen videregående opplæring. Et av de viktigste grepene som ble gjort i Ontario var å samle alle aktørene innen opplæring for å jobbe mot fellesmål om økt gjennomføring.

I Finnmark er det politisk vedtatt at skolene skal ha en felles pedagogisk plattform og lærdommen fra Canada/Ontario er svært sentral i dette arbeidet.

Et afrikansk ordtak sier »It takes a village to raise a child», og dette gjelder også innen utdanning. I dette bilde er både lærebedrifter, skoler, foreldre, media og sentraladministrasjonen sentrale aktører. For å lykkes trenger vi at alle aktørene spiller på lag, «framsnakker skolen» og samtaler med ungdommen vår om viktigheten av å ha en utdanning.

I oktober 2016 samles alle lærere og ledere fra videregående skole for felles kompetanseheving i forhold til ny pedagogisk plattform. Finnmark er som kjent et stort fylke og samlingen vil føre til store reiseutgifter, dette dekkes gjennom et spleiselag, fylkestinget har bevilget kr. 500.000, skolene tar sin del og opplæringsavdelingen bidrar med resten.  Vi møtes, får kompetanseheving, snakker sammen og blir inspirert sammen, for å kunne «løfte samme» til det beste for elever og lærlinger i Finnmark.  Det er mye forskning som viser til viktigheten av gode skoleledere og dyktige lærere – derfor vil vi prioritere kompetanseheving.

Så noen kommentarer som er retter seg mot meg som person. I redaktørens innlegg insinuerer han at jeg har fått jobben som opplæringssjef fordi jeg hadde en viss partibok i orden. Ja, jeg har vært politisk aktiv en del år, men det er en stund siden nå. Håper ikke redaktøren mener at det skal være yrkesforbud for mennesker som har vært politisk engasjert.

At det ikke er skapt resultater i skolene slik redaktøren hevder er en ren fornærmelse ovenfor alle de dyktige lærere, ledere og ansatte på opplæringsavdelingen som hver dag står på for å gi elevene best mulig opplæring.

Et lite knippe av hva som har skjedd: Vi har forbedret fullføringen fra 48 til 55 prosent på få år. Det tilbys sommerskole, intensivkurs og ekstra oppfølging av elever som sliter med fag. Det serveres mørketidsfrokost. Elevene vinner entreprenørskapspriser nasjonalt og de deltar på nasjonale matematikkonkurranser og gjør det bra. Det er satt i gang et arbeid med partnerskap med kommunene i fylket i erkjennelsen av at vi må jobbe sammen i det 13-årige skoleløpet Vi var det første fylket i landet som skrev en regional samfunnskontrakt med LO og NHO, og vi har hatt den første yrkesfagkonkurans Arctic Skills i Kirkenes i mai som er et samarbeidsprosjekt mellom Murmansk, Lapplands len og Finnmark fylkeskommune.

Skuta er i ferd med å snu og da må vi tåle noen bølger, uten dem er det ikke framdrift i riktig retning og vi blir liggende på flyt. Vi må derfor kontinuerlig holde oss oppdatert og på stø kurs slik at vi ikke mister målet av siktet. Dette krever kompetanseheving slik at vi har så godt kvalifisert mannskap som mulig når vi skal navigere oss framover mot de mål som er satt av våre skoleeiere og for at den enkelte elev skal få den beste opplæringen vi kan gi. Å sitte stille i båten er ikke min måte å lede på. Vi jobber hardt på alle nivå og i prosessene kan det hende at vi gjør feil, og det er greit så lenge vi evner å lære av det, justere og komme oss inn på riktig kurs igjen.

Hvorfor reiser du så mye, og er det egentlig nødvendig? har jeg fått spørsmål om flere ganger i den siste tiden. Jeg har forsøkt å forklare hva reisevirksomheten går ut på. De fleste reisene mine er i Finnmark, jeg besøker skolene minst en gang i året, er på møter og konferanser hvor det forventes at opplæringssjefen deltar. Å reise i Finnmark er dyrt, derfor forsøker vi også å ha en del av møtene digitalt, men vi må møtes av og til. Fokuset i media har bl.a. vært på mine utenlandsreiser. Berlin og London er forklart i intervju med FD tidligere. Redaktøren i FD stiller spørsmål om min læringstur i lag med de fylkeskommunale fylkesopplæringssjefene i landet og KS til San Francisco. Læringsturen var planlagt i lang tid i forkant. Dessverre gjorde hotellstreiken i vår det slik at fylkestinget ble flyttet til samme tidsrom.

Til slutt en liten avklaring. Vi drikker selvsagt ikke alkohol på møtene våre i fylkeskommunen, men en gang i blant serveres inntil to enheter alkohol eller mineralvann til middagen i forbindelse med møter eller konferanser som varer over flere dager.

Lisbeth Sandtrøen

opplæringssjef i Finnmark fylkeskommune