Ingen er lurt – om kollektivtilbudet

Klikk for stort bildeSamferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi. Foto: Bjarne Riesto.

Mange i Finnmark er engasjert i kollektivtransport – det er fylkeskommunen glad for. I den nye rutestrukturen som gjelder for kollektivtrafikken i fylket er det lagt vekt på at tilbudet skal bli bedre for de fleste:

  • Økt ruteproduksjon for pengene
  • Økt korrespondanse og framkommelighet
  • Økt tilbud i og rundt områder med høyt trafikkgrunnlag

Både i leserinnlegg og en del henvendelser for øvrig er det ting som tyder på at det finnes politikere og «menn i gata» som ikke har fått med seg at vi nå er i ferd med å gå inn i en ny kollektivverden – en verden resten av landet har levd med i mange år allerede.

Fram til nå har Finnmark fylkeskommune levd med de gamle «FFR-kontraktene» - stort sett direkte anskaffet uten anbud. Her har vi hatt rike muligheter til å kunne gjøre endringer som vi vil, nesten ettersom det har passet oss, operatøren og lokalbefolkninga.

Både Lov om offentlig anskaffelse (LOA), kunngjøringsplikt, Yrkestransportlov/-forskrift og EU-reglement setter stopp for dette, og vi har nå – både på land- og sjøruter – gjennomført anbud for drift de neste årene. Anbud gjennomføres for å sikre konkurranse, og for å sikre forutsigbarhet – både for operatør, oppdragsgiver og de reisende.

Klausuler

Politikerne, som har vært med å vedta dokumentene, kjenner mulighetene for endringer og hvilke klausuler som ligger i kontraktene. Når vedtakene gjøres betyr dette at rutene i hovedsak er lagt for den neste kontraktsperioden. Politikerne vedtar gjennom konkurransegrunnlaget den overordnede strukturen – detaljene og rutene bestemmes av samferdselssjefen. Spesielt interesserte politikere står gjerne i døra hos administrasjonen for å få med seg de endringer som gjøres – dette er positivt, da det legger grunnlag for en generelt bedre kunnskap hos politikerne.

15 prosent

Samferdsel er spennende. Et tilbakevendende spørsmål er om rutene kan endres, og om Alta – Hammerfestruta kan legges ned, og produksjonen «tilbakeføres» til øyer og veiløse samfunn? Samferdselssjefen har tidligere svart nei på dette spørsmålet, og fylkesjuristen har her svart ja. Begge deler er riktig svar. Kontraktene som Finnmark fylkeskommune har inngått er på samme måte som ellers i landet – de gir rom for endringer. Men, som nevnt ovenfor, så må vi nå forholde oss til lovverk og regler. Det ligger i kontraktene en endringsmulighet på inntil 15 prosent - beregnet med fordeling over hele kontraktsperioden på 10 år. Dette er helt i tråd med resten av landet. Dersom vi passerer 15 prosent, regnes endringa som vesentlig. Det har vi ikke anledning til.

Endringer?

Hvilke endringer kan gjøres innenfor 15 prosent? Vi kan legge ned Alta – Hammerfest, men da har vi nesten ingen andre endringsmuligheter de neste ti årene. Denne endringsmarginen trenger Finnmark fylkeskommune i den daglige driften, og den kommer fylkets reisende til gode. Vi vet at behov dukker opp, noe som gjør at rutene må tilpasses. Eksempelvis er veien til Lille Lerresfjord nå stengt pga. ras, og fylkeskommunen må tilpasse AltafjordXpressen med anløp av Lille Lerresfjord sannsynligvis fram til april. Dette spiser månedlig av endringspotten. Sånne behov er det viktig at vi har frihet til å kunne dekke. Et annet eksempel er økt/redusert bosetning eller næringsvirksomhet langs kysten, som fører til endret behov i rutene. I tillegg gir det oss mulighet til å yte ekstra ruter overfor arrangører og festivaler langs kysten vår, som i fjor da vi kjørte «Rockebåt» tre dager både fra Alta og Hammerfest til SørøyRocken på Sørvær. Ved å «bruke opp potten» i èn stor omlegging har vi ikke muligheten til sånne ting.

Fraflytting

De siste 10 – 15 årene har fraflyttinga fra distriktene økt, og sentraene har vokst. Dette har skjedd nærmest uten at rutetilbudet har blitt endret. Uansett om det hadde blitt opprettet båtrute Alta – Hammerfest eller ikke, så ville antall anløp til Sørøya og en del andre steder blitt redusert. Det er hovedårsaken til at Finnmark fylkeskommune subsidierer hver enkelt båtbillett med over 1500 kroner – seks ganger så mye som landsgjennomsnittet. Finnmark fylkeskommune har ikke økonomi til å la dette fortsette.

Passasjergrunnlag

Gjennom det nye anbudet har antall rutekilometer økt fra ca. 350 000 til 420 000. Inntektene som ligger ruta Hammerfest – Alta sørger for at vi kan skape nye ruter innenfor samme tilskuddet – uten å ta fra ytterdistriktene. Tvert imot – inntektene her er med på å finansiere og sikre at det fremdeles kan gå ruter til øyer og veiløse samfunn. Om man ønsker å gjøre som noen snakker om – å flytte produksjon fra Hammerfest – Alta til Sørøya, vil disse inntektene falle bort, med den konsekvens at billettprisene vil bli mye høyere.  Sist gang det gikk rute mellom Hammerfest og Alta varierte passasjertallet fra 18 000 – 35 000. I det vedtatte konkurransegrunnlaget har båtoperatørene fått beskjed om å ta utgangspunkt i 20 000 reisende på denne ruta. Med erfaring fra tidligere år, dialog med Pasientreiser og tilpassing av rutetider mot korresponderende busser og flyruter, tror vi at passasjergrunnlaget på denne ruta er til stede.

Økonomisk begrensning

Samferdselssjefen ser gjerne at vi i alle ruter skal ha mulighet til å sette opp mange flere anløp, og tilpasse rutebehovene til brukerne enda bedre enn i dag – men, det har vi dessverre ikke økonomi til. Dette er også en av årsakene til at kommunene denne gangen er invitert til å medfinansiere lokale ruter – der de mener vårt rutetilbud ikke er tilstrekkelig. Det er kommuner som gjør dette, og på den måten bidrar til at det totale rutetilbudet blir bedre for de reisende.

Ansvar

Oppsummert så er vi altså på vei inn i et anbudsregime på samme måte som alle andre fylker i landet. De vedtatte rutene er planlagt for hele perioden, og mulighetene til å gjøre endringer i kontraktene er mye mindre enn vi i Finnmark har vært vant til – dette er noe vi må leve med – enten vi liker det eller ikke. Ansvaret for rutedriften i Finnmark er tillagt fylkesrådmannen ved samferdselssjefen. Som ansvarlig ruteeier er det fylkeskommunens administrasjon som forestår planlegging og gjennomføring av anbudskonkurranser og oppfølging av kontrakter.

Og som ansvarlig rutemyndighet ber jeg også om at man innser fakta – fraflyttinga fra øyer og samfunn i ytterdistriktene fører til at antall anløp med hurtigbåt går ned. Det har ingen sammenheng med ny båtrute Hammerfest – Alta.
 

Per Bjørn Holm-Varsi
samferdselssjef