Fylkesmannen stadfestet vårt vedtak om avslag på innsynsbegjæring

Klikk for stort bildeFylkesrådmann Øystein Ruud. Foto: Bjarne Riesto

Den 25. juni hadde iFinnmark en lengre artikkel med tittelen «Har prøvd å få innsyn i Bruer-anken siden mars: En skandale og til å le av». Fylkesmannen har nylig stadfestet vårt vedtak om å ikke gi innsyn i det iFinnmark ønsket innsyn i.  

Kilder var avisas redaktør og tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund. Fylkesmannen har nylig stadfestet Finnmark fylkeskommunes vedtak om å ikke gi innsyn i det iFinnmark ønsket innsyn i (PDF, 73 kB)

Fylkeskommunen kan per dato ikke se at iFinnmark har publisert vedtaket fra Fylkesmannen. Det er mulig det ikke passer med det tilsynelatende bildet iFinnmark ønsker å gi av at fylkeskommunen ikke praktiserer meroffentlighet, og at fylkeskommunen holder tilbake opplysninger, eller at fylkeskommunen har trenert saken over flere måneder.

Fylkeskommunen søker alltid å ta hensyn til offentlighetsloven på best mulig måte. Prinsippet om meroffentlighet har også et stort fokus i organisasjonen. Innsynsbegjæringen fra iFinnmark ble behandlet innenfor de tidsfrister offentleglova fastsetter. Slikt arbeid er krevende, og fylkeskommunen mottar et betydelig antall innsynsbegjæringer.

Fylkeskommunen gav ikke iFinnmark innsyn i anken og prosesskrivene som ble sendt Alta tingrett i forbindelse med den aktuelle arbeidsrettssaken. Dette fordi dokumentene inneholdt opplysninger om personlige forhold. Fylkesmannen kom fram til at behovet for å unnta dokumentene fra innsyn veide tyngre enn offentlighetens behov for innsyn på nåværende tidspunkt. I likhet med fylkeskommunen la Fylkesmannen til grunn at det er viktig å sikre en forsvarlig prosess for domstolene fram til saken er rettskraftig avgjort. Det at saker ikke skal forhåndsprosederes i mediene er en anerkjent unntakshjemmel i offentleglova, nettopp for å sikre en forsvarlig og god prosess for domstolene. Dette er et hensyn fylkeskommunen som offentlig virksomhet ønsker å ivareta og mener man må møte med respekt. Vedtaket fra Fylkesmannen lyder slik:

«Finnmark fylkeskommunes vedtak av 17.03.16 stadfestes. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.»

 

Øystein Ruud

fylkesrådmann