Beskrivelse av utenlandsreiser

Klikk for stort bildeOpplæringssjef Lisbeth Sandtrøen. Foto: Bjarne Riesto

Opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen har gitt Finnmark Dagblad svar på formål med hennes og rektorenes utenlandsreiser.

Finnmark Dagblad/ifinnmark lager for tiden stoff om reiser på opplæringssektoren i Finnmark fylkeskommune. Opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen har besvart avisas spørsmål.

Finnmark Dagblad/ifinnmark stilte følgende spørsmål:

Kan du redegjøre for følgende spørsmål, under hver utenlandstur:

  1. Hva var formålet med reisen?
  2. Hvilke konkrete tiltak ble igangsatt som følge av denne turen?
  3. Hvilke resultater kan dere vise til etter denne turen?

Her følger en redegjørelse for utenlandsreiser for rektorer og opplæringssjefen 2012 – 2016, med unntak av tidligere rektor ved Nordkapp maritime fagskole og Nordkapp videregående skole. Han har svart FD i e-post av 19.8.16 om sine utenlandsreiser.

Finnmark fylkeskommune har omlag 3000 elever, 800 lærlinger og 800 ansatte i opplæringssektoren. Å skaffe mer kompetanse, faglig påfyll og ikke minst oppdatering og deling av erfaring er nytten og etter hvert gevinsten av all utadrettet virksomhet.

Alle reisene handler om kompetanseheving, internasjonale prosjekter, elevutveksling, lærer-og ledersamarbeid.

Forankringen ligger i fylkestingsvedtak gjennom sektorplanen kompetent region. Videre gjennom generell del av læreplanen, internasjonale strategier for FFK og øvrige regionale og nasjonale planer for opplæring.

Formål: Kompetanseheving og noen reiser er relatert til prosjekter/oppdrag som genererer inntekt og aktiviteter, spesielt ved skolene i Nordkapp.

Tiltak: Gjensidig læring gjennom arbeid i prosjekter på tvers av landegrenser. Her deles det kunnskap blant elever, lærere og andre som deltar.

Resultat: Bedre kunnskaper, læringsutbytte for alle som deltar i prosjektene evt. møter konferanser.

Danmark, København 2012 Fellesreise Politikere og skoleledere

Hovedutvalget for kompetanse ønsket å avholde sitt septembermøte 2012 i København.

Som det går fram av programmet var dette et møte som kombinerte saksbehandling, dialog med rektorene og skolebesøk hvor fokuset blant annet var på hvordan en i København arbeider med rådgiving og tilbud til ungdom som dropper ut av videregående skole.

 

Canada, Toronto 2015 Fellesreise rektorer og opplæringssjef

Toronto Canada er besvart i mitt leserinnlegg tidligere, men en gruppe skoleledere deltok på en læringsreise til Canada våren 2015. Ontarioregionen som vi besøkte er internasjonalt «best i klassen» når det gjelder å øke gjennomføringen innen videregående opplæring. Et av de viktigste grepene som ble gjort i Ontario var å samle alle aktørene innen opplæring for å jobbe mot fellesmål om økt gjennomføring.

I Finnmark er det politisk vedtatt at skolene skal ha en felles pedagogisk plattform og lærdommen fra Canada Ontario er svært sent i dette arbeidet.

Opplæringssjefens reiser:

Storbritannia, London 2013 og 2015.

Tyskland, Berlin 2014

NDLA(Nasjonal digital læringsarena) er et strategisk viktig initiativ for åpne digitale læremidler. Innovasjonstakten på feltet er stor, og fagmiljøene er internasjonale. At fylkeskommunenes eierskapsrepresentanter setter seg inn i utfordringer og muligheter med relevans for NDLA, er naturlig og nødvendig.

Som styremedlem og leder av arbeidsutvalget(AU) for NDLA har jeg deltatt ved to anledninger på den årlige konferansen Learning Technologies i London (http://www.learningtechnologies.co.uk)

Det har samtidig vært gjennomført det årlige strategimøte i NDLA og som leder av AU har jeg hatt ansvaret for det.

Fortsatt som leder av AU har jeg deltatt og bidratt på OEB-konferansen i Berlin. Dette er den største konferansen for IKT og læring i Europa. NDLA valgte dette året å presentere arbeidet sitt på denne konferansen. Her fikk jeg også anledningen til å møte lærere fra de ulike fagseksjonene som sitter rundt i landet og utvikler gode digitale læremidler som er åpen og kan brukes av alle.

Russland, Murmansk 2013

Landets opplæringssjefer har ca hvert 3 år en læringsreise. Turen gikk til Murmansk hvor det ble en kombinasjon av Finnmark fylkeskommunes oppdrag som vertskap for Forum for utdanningssjefer og et ønske fra oss om å få presentert Barentssamarbeidet vårt for fylkenes utdanningssjefer og KS sentralt.

USA, San Francisco 2016

I juni 2016 er det San Francisco. Formålet med læringsreisen var kompetanseheving og nettverksbygging. Hvordan jeg vil anvende min nye kunnskap i organisasjonen og hvilke resultater dette vil gi, er det for tidlig å si mye om, men forskning på ledelse og elevenes læring samt den teknologiske utviklingen og bruk av teknologi i opplæringen var viktige tema. Disse tema vil en også finne igjen på læringsdagene våre i Alta i oktober.

Danmark, Thyborøn 2014

Nordkapp og Vardø vgs inngår i et nordisk fiskeri- og sjøfartsnettverk, et nettverk for samarbeid, deling og kompetanseheving innen fiskeri og sjøfart i arktiske strøk. Dette nettverket har hatt en del møter på den danske fiskeriskolen i Thyborøn. Nettverket har deltagere Island Færøyene, Grønland i tillegg til oss og danskene. Dette nettverket blir mest sannsynlig utvidet med representanter fra New Foundland og Alaska. Dette er stort og viktig nettverk som jeg besøkte i forbindelse med nettverkets planleggingsmøte.

Tidligere rektor ved Kirkenes videregående skole

Belgia, Brussel, 29. februar til 5. mars 2012

Opprettelse av Internasjonalt Baccalaureat(IB) i Kirkenes. Krav om at rektorer måtte gjennomgå IBs standarder og prosedyrekrav. Kurset var en viktig del av forberedelsene av IB-godkjenning, og medvirket til at Kirkenes vgs. fikk IB-linje i 2014

Russland, Arkhangelsk, 10. august til 13. august 2012

Kirkenes vgs. og Gymnas nr. 6 i Arkhangelsk har et felles prosjekt; «Språk åpner dører». Våre elever som lærer russisk møter elever som lærer engelsk i Arkhangelsk. Når Arkhangelsk-elevene besøker Kirkenes, guider våre elever dem rundt i Øst-Finnmark, og de deltar i russiskundervisninga på skolen. Og det er omvendt i Arkhangelsk. Besøket var en årlig reforhandling av avtalen og forberedelse av felles søknad til Barentssekretariatet og Fylkesmannen. Samarbeidet har pågått siden 2009 og pågår ennå.

Spania, Madrid, 3. oktober til 8. oktober 2012

IB-forberedelser sammen med ass. rektor, avdelingsleder ST og IB-koordinator ved Kirkenes vgs. Også det et ledd i godkjenningsprosessen, som endte opp med et vellykket resultat

Russland, Murmansk, 2. september 2013 til 4. september 2013

Opplæringssjefen var vertskap for landets opplæringssjefer, og undertegnede var invitert med for å presentere ulike samarbeidsprosjekter med Murmansk fylke.

Russland, Murmansk, 20. november til 22. november 2013

Jubileum for samarbeidsavtalen mellom Finnmark og Murmansk fylker. Opplæringssektoren og Kirkenes vgs var spesielt invitert for å lage en presentasjon av felles prosjekter med Murmansk tekniske college for serviceyrker.

Til denne reisen kan det knytte seg en restaurantregning. Forklaringen er at lærerne fra Kirkenes kom for sent til en mottakelse hos den norske generalkonsulen og slapp ikke inn gjennom konsulatets port. For å kompensere for dette inviterte jeg lærerne med på en middag på en restaurant, og sendte regningen til fylkeskommunen.

Russland, Murmansk, 18. mars til 19. mars 2014

Deltok i forbindelse med frisørelevenes deltakelse i frisørkonkurransen Arctic Style, i regi av Murmansk tekniske college for serviceyrker. Samarbeidet har pågått siden 2010, og pågår ennå. Krever rektors involvering for planlegging med ujevne mellomrom

Italia, Roma, 15. oktober til 19. oktober 2014

IBs årlige internasjonale konferanse. Det forventes at rektorer og koordinatorer deltar for å holde seg oppdatert med standarder og prosedyrer i IB-systemet. Nødvendig for å oppdatere kvalitetskrav i undervisninga, som blir etterprøvd i skolene hvert fjerde år av IB-organisasjonen.

Russland, Murmansk, 11. april til 24. april 2015

Jeg er litt usikker på formålet, men datoene stemmer ikke. Sannsynligvis dreier det seg om en tjenestereise til Murmansk fra 21. til 23. april sammen med lærerne i Restaurant og matfag for å reforhandle avtale med Park Inn om et prosjekt som åpner for at norske og russiske elever får praktisere på Park Inn i Murmansk og Thon i Kirkenes. Oppholdet ble også brukt til forberedelse av yrkesfagkonkurransen Arctic Skills og rekrutteringsarbeid til IB. (Jeg er på ferie og har problemer med å finne denne reiseregninga i arkivet)

Rektor, Vardø videregående skole

Danmark, København 2015

Vardø videregående skole hadde 2 dagers personalseminar i København.

Skolen har ikke hatt personalseminar på de 10 siste år, så oppsparte personalmidler ble brukt til denne turen. Det var forelesning en dag og individuelt/ teamarbeid på dag 2.

Dette var en nødvendig personalsamling for ansatte som har vært i en urolig situasjon i flere år mht nedlegging av linjer og skolen.

Rektor ledet reisen.

England, Brighton 2012

Rektor gjennomførte engelskkurs i Brighton. Dette er lagt frem og godkjent av daværende opplæringssjef. Dette for å forbedre sine engelskkunnskaper overfor utenlandske partnere. Kurset ble gjennomført ved Regent Language Training School i Brighton, 45 timer.

Russland, Murmansk , 14. – 16. november 2012

Vardø videregående skole har de siste 25 år hatt et tett samarbeid med Murmansk Industrial college (tidligere Lyceum nr 6)

Hvert eneste år frem til 2014 har Vardø videregående skole hatt faglige aktiviteter med skoler i Murmansk og da særlig Murmansk industrial college.  Disse aktivitetene var finansiert av Fylkesmannen i Finnmark og midlene «Samarbeid Nordområdene» og midler fra Barentssekretariatet. Gjennom samarbeidet med skole ble det hvert år gjennomført to samlinger (en i Murmansk og en i Vardø) der elever møttes og gjennomførte ulike faglige aktiviteter som de to skolene ble enige om var viktig for begge parter. Temaer som er tatt opp i dette samarbeidet de siste årene har vært «Ung i Barentsregionen», «Matematikk – et internasjonalt språk», «Karrieremuligheter innenfor petroleumssektoren i Nordområdene», «HMS i mekanisk industri» og «Felles krigshistorie».

Den konkrete reisen det henvises til var en del av denne aktiviteten.

Alle målene i prosjektet ble oppfylt. Den årlige aktiviteten og samarbeidet med skolene i Murmansk har blitt betydelig redusert de siste årene. Dette skyldtes at Fylkesmannen ikke lenger bevilget midler til denne type aktiviteter.

Dersom ytterligere informasjon, kan sluttrapporten som er godkjent oversendes.

Finland, Kemijærvi, 29. – 31. mars 2012

Vardø kommune og Kemijærvi by er vennskapsbyer som gjennom flere år har hatt felles prosjekter innenfor næring, kultur og utdanning. I dette samarbeidet ble Vardø videregående skole oppfordret til å ta en rolle for å se på muligheter for samarbeid innen videregående opplæring. Dette stilte vi oss positive til og gjennom eksterne prosjektmidler fra Fylkesmannen i Finnmark og programmet «Samarbeid Nordområdene » fikk skolen forprosjektmidler for å gjennomføre besøk og elev aktiviteter. 

I prosjektet ble det gjennomført elevbesøk der elever fra Vardø og Kemijærvi besøkte hverandres skoler.  Faglig innhold var mat fra de to regionene og i Finland lærte våre elever om innenlands fisk og reinkjøtt. Når de finske elevene var i Vardø så stod sjømat på menyen.  Norske og finske utdanningsmodeller ble også gjennomgått og diskutert i lærerkollegiet.  Målet med forprosjektet var å knytte relasjoner.

Alle disse aktivitetene ble gjennomført høsten 2011 og våren 2012. Den konkrete reisen det henvises til var en del av dette prosjektet.

Alle målene i forprosjektet ble oppfylt. Prosjektet ble imidlertid ikke videreført. Dette skyldtes at Fylkesmannen ikke lenger bevilget midler til denne type prosjekter.

Dersom ytterligere informasjon, kan sluttrapporten som er godkjent oversendes.

Danmark, Fiskeriskolen i Thyborøn, 2015 og 2016

Vi kjenner fiskeriskolen gjennom et felles EU prosjekt der Vardø og Nordkapp videregående skole i fellesskap deltok.  Vi knyttet gode relasjoner til skolen og har derfor en åpen invitasjon om samarbeid. I vår dialog med skolen har vi kommet frem til at aktiviteter der vi kan utfylle hverandre er mest formålstjenlig.

Det søker vi å oppnå med dette der Vardø videregående skole tar for seg den første delen av verdikjeden og Fiskeriskolen i Danmark den siste delen av verdikjeden for dette produktet.

Prosjektmål

For denne forstudien er det satt følgende mål:

1.     Presentere prosjektet for fiskeriskolen

2.     Besøke skolen i Danmark for å undertegne partnerskapsavtale

3.     Gjennom erfaringsutveksling/produktprøving presentere en ny råvare som i første omgang vil kunne brukes videre i prosjektet

For hele prosjektet som helhet er det satt følgende mål:

1.     Gjennom produktutvikling og samarbeid å få etablert en eksklusiv råvare fra Finnmark i EU markedet

2.     Skolene skal i samarbeid med sjømat bedrifter i Øst-Finnmark gjøre bedriftene som produserer dette produktet leveranse og konkurranse dyktige i det europeiske markedet

3.     Heve kompetansen til Vardø videregående skole og bedrifter i Øst Finnmark på produktutvikling i EU

Elever og lærere har gjensidig besøkt hverandre i 2015 og 2016.

Rektor har vært to ganger i Thyborøn i forbindelse med dette samarbeidet, og hatt møter med ledelsen ved skolen

Rektor, Lakselv videregående skole

Slovenia, Koper, 15. mai til 20. mai 2015

Formålet med reisen:

Lakselv videregående skole har etablert kontakt med andre utdanningsinstitusjoner i Belgia og Slovenia i forhold til deltakelse i et Leonardo-prosjekt. Finansiert av SIU. Det er Srednja tehniška šola Koper i Koper, Slovenia og Olvi Pius X i Belgia. Dette prosjektet involverer lokale bedrifter i alle de tre landene i tillegg til utdanningsinstitusjonene.

Kort forklart er dette et prosjekt der elever, lærere og bedrifter er involvert i et samarbeid om å skape et produkt som elevene på alle skolene i de tre landene trenger. Dette produktet vil bli utformet og produsert i CNC. CNC står for Computer Numerical Control og gir operatøren av en slik maskin den fleksibilitet som skal til for å påvirke prosessen som man har i en konvensjonell bearbeidingsmaskin.

Underveis i prosjektet skal det kommuniseres ved hjelp av en webbasert plattform i tillegg til tre fysiske møter i de forskjellige landene, og det skal lages instruksjonsvideoer av elevene på programområde for medier og kommunikasjon til de forskjellige modulene underveis. Målene for internasjonaliseringsprosjektet er tredelt:

-        Lage et felles produkt gjennom internasjonalt samarbeid og ny teknologi

-        Dokumentere prosessen og skape gratis læremateriell innenfor CNC-faget gjennom produksjonen

-        Identifisere et kjernepensum innenfor CNC-faget som de involverte bedriftene har behov for at fremtidige arbeidstakere skal ha kompetanse i

Alle målene er oppfylt. Dersom ytterligere informasjon, kan sluttrapporten som er godkjent oversendes.

Rektor, Tana videregående skole

Polen, Krakow, 27. april til 2. mai 2014

Formål: Skrevet søknad om videreføring av et 4-årig samarbeid mellom Landbruksskole ved Krakow og Tana vgs. Ny målgruppe og nytt tema; Vg3P – historie og kultur.

Arbeid i lærergruppa med mulige satsingsområder for samarbeid mellom Polen og Tana vgs i forkant av turen.

Siden søknaden ikke gikk gjennom har det ikke vært noen videre oppfølging av samarbeidet.

Rektor, Alta videregående skole

Belgia, Aywaille, 10 April til -14 April 2016

Formål med reisen:

Alta videregående har de siste 3 årene hatt fokus på internasjonalt samarbeid og internasjonale prosjekter og læringsarenaer for våre lærere og elever. Vi har vært sentral aktør i det store 2 årige fem-nasjoners Erasmus+ prosjektet EFREC (Entrepreneurship for the responsible european citizen) sammen med skoler i Boden i Sverige, Nimes i Frankrike, Kusel i Tyskland og Aywaille i Belgia. EFREC er finansiert av Erasmus+ og er nå i sin avslutningsfase. Sluttrapport skal leveres 31/10-2016.

Hovedtema for prosjektet har vært entreprenørskap og bærekraftig bedriftsutvikling

Prosjektet er et strategisk partnerskapsprosjekt etter Erasmusprogrammet og er finansiert gjennom tilskudd fra EU-kommisjonen.  Målet for prosjektet har vært å skape rom for elever, lærere og skoleledere i hvert av landene til å lære av hverandre.

Det har vært gjennomført 5 elevmobiliteter og lærermobiliteter i dette prosjektet og elever totalt 24 elever fra hver skole har møttes minimum en uke for å lære med og av hverandre. I hvert av landene har regionale universiteter bidratt med kompetanse inn i dette prosjektet. Universitetet i Tromsø Campus Alta, Saarbrucken university Tyskland, Universitetet i Montpelier, universitetet i Luleå samt kompetanseinstitusjoner i Liege, Belgia. Lokale grundere og bedrifter har aktivt deltatt som forelesere.

I et strategisk partnerskapsprosjekt er det av vesentlig betydning at styring og forankring ligger hos skolens toppledelse og det har derfor vært både ønskelig og nødvendig at rektorene på de 5 skolene har hatt møteplasser gjennom prosjektperioden. Dette har de løst ved å legge rektormøtene sammen med elevmobilitetene slik at de har kunnet delta i de læringsaktiviteter som lærere og elever har jobbet med.

Hovedmål for prosjektet har vært:

·       Øke elevers og læreres kunnskap om sosiale utfordringer i de fem landene i et entreprenelt fokus.

·       Stimulere og øke entreprenørskapskompetansen både hos elever, lærere og skoleledere i de fem deltakerlandene

·       Øke kunnskap og forståelse for andre lands kulturelle særtrekk, muligheter og utfordringer.

·       Arbeide sammen i internasjonale grupper for å belyse problemstillinger i et helhetlig Europeisk perspektiv

Prosjektet har vært svært vellykket. Spinn-off fra dette prosjektet har vært at skolen har skaffet seg et solid nettverk av skoler og utdanningsinstitusjoner i de 4 andre landene. Det har åpnet muligheten for nye samarbeidsprosjekter som gir våre framtidige elever muligheter til praksisutveksling i Sverige, Belgia, Tyskland og Frankrike. Vi samarbeider nå med CFA, Nimes og Chambre of commerce i regionen om å få på plass videreutdanning av våre kokkeelever med et år i Frankrike og fransk fagbrev i tillegg til det norske.

Vi har et begynnende samarbeid med Liege, Belgia om praksisutveksling for elever og lærere innen klima energi og miljø.

Vi har forsterket og videreutviklet et mangeårig fruktbart samarbeid med Bjørknesgymnasiet i Boden om entreprenørskap og nå også kokk og servitørfag.

Prosjektets webside: http://efrec.wordpress.com

Rektor, Vadsø videregående skole

Estland,Tallinn, 18. juli til 26. juli 2014

Formålet med reisen: Ungdomsbedrift ved Vadsø vgs vant Norgesmesterskapet i Ungt entreprenørskap i 2014. Dette er første og eneste gang en ungdomsbedrift fra Finnmark har blitt norgesmester og derfor har konkurrert i Europamesterskapet, som dette året ble arrangert i Tallinn. De konkrete tiltak som følge av deltakelsen er å motivere elevene ved vgs-ene i Finnmark til aktivt å bruke metoden i opplæringen. Finnmark har i framtiden behov for unge etablerere innen mange områder. De kortsiktige resultatene er økt interesse for ungt entreprenør, som på sikt vil komme til gode for nærings- og samfunnslivet i Finnmark.

Danmark, København, 16. februar til 19. februar 2015

Formålet med reisen: Drøfte og etablere et samarbeidsprosjekt med København Åbne Gymnas. København Åbne gymnas ønsket via Innovasjon Norge å etablere et samarbeidprosjekt med Vadsø videregående. Denne skolen i København driver utstrakt entreprenørskapssamarbeid med skolene i mange land. Rektor frontet overfor flere aktører under Europamesterskapet i 2014 at vi ønsket å fortsette og å utvikle metoden ved vår skole. Elevene ville få en ny innsikt i hvorfor dette vil gi dem gode kvalifikasjoner for framtiden.

Det konkrete tiltaket som følge av reisen var at skolene sammen søkte Nord-Plus prosjektmidler og søknaden ble innvilget.

Temaet for samarbeidsprosjektet var sosialt entreprenørskap for utvikling av forretningsideer for lokal næring.

15 elever fra skolen i København og 14 elever fra Vadsø vgs deltok i prosjektet skoleåret 2015/16, og samarbeidet med ideutviklingen med København Zoo og Varangerhalvøya nasjonalpark. Prosjektet var knyttet til læreplanmålene i samfunnsfag, sosiologi og biologi.

Nye prosjekt med København Åbne Gymnas er under planlegging.

Danmark ,København, 2. oktober 2015

Formålet med reisen: Personalseminar og studietur for alle ansatte ved Vadsø vgs. Tema: Kompetanseheving i relasjonsbygging og relasjonsledelse.

Nyere skoleforsking viser at god relasjon lærer-elev er den viktigste enkeltfaktoren for elevens læringsutbytte. Derfor skal alle lærere bevisst og kontinuerlig jobbe med å etablere og vedlikeholde gode relasjoner til hver enkelt elev. Både Opplæringsloven ( § 1-1) og Læreplanverket for kunnskapsløftet, generell del, fordrer god relasjonskompetanse hos lærerne. Konkrete tiltak som ble igangsatt er et utstrakt kollegialt samarbeid på kompetansebygging, samt at lærerorganisasjonene og elevrådet sammen med rektor besluttet at dette skulle være et av skolens satsningsområder i de kommende skoleårene. Det jobbes kontinuerlig med relasjonsbygging på alle nivå i skolen.