Regional klyngesatsing i Finnmark

Sjømatklyngen Båtsfjord. Fra venstre; Roald Knudsen, Bjørn Aarnes, Frank Kristiansen, Morgan Degerstrøm (Innovasjon Norge). Foto: Erle Holm-Varsi - Klikk for stort bilde Finnmark fylkeskommune har i 2018 innvilget totalt kr. 2 130 000 til næringsklynger i fylket. Sjømatklyngen i Båtsfjord er en av klyngene det satses på, klyngen skal styrke sjømatnæringas konkurranseevne og verdiskapingspotensial.

Sjømatklynge i Båtsfjord

Fylkesutvalget har innvilget Fiskerigruppa i Båtsfjord inntil 500 000 kroner til tiltaket «Etablering av sjømatklynge» for 2018.

- Sjømatnæringa har vært og er en bærebjelke for verdiskaping, sysselsetting og bosetting i Finnmark, heter det i vurderingen.

- Klyngeetablering i Båtsfjord er et initiativ fra næringen selv, og en formalisering av klyngearbeidet er i tråd med fylkeskommunens satsingsområde om å utvikle nyskapende næringsklynger i Finnmark, heter det.

Tar tilbake råstoffet

Et av kjerneområdene til klynga er restråstoff. I dag sendes det store kvantum med ubearbeidet råstoff ut av landet. Gjennom satsing på innovasjon og teknologi vil næringa forbedre sin kapasitet og effektivitet. Dette vil gi muligheter til å "ta tilbake" råstoffet for å øke sysselsetting og verdiskapningen for sjømatnæringa.

Finansierer Arktisk klyngeforum

Under Fylkesutvalgets møte 8. mai ble det også innvilget 270 000 kroner til finansering av Klyngeforum Arktisk i en treårsperiode fra 2018 til 2020.

Klyngeforumet er en arena for næringsklynger i Finnmark og Troms, hvor klyngene kan møtes, dele erfaringer og få kompetansepåfyll. Neste møte i forumet er den 14.-15. juni i Tromsø, med tema som blant annet tverrsektorielle koblinger og internasjonalisering.  

Smart Construction Cluster

Fylkesutvalget innvilget Smart Construction Cluster (SCC) inntil kr. 450 000 for 2018 til tiltaket «Videreføring klyngeutvikling Smart Construction Cluster».

Smart Construction Cluster skal være en pådriver og sentral aktør i forhold til digitalisering, fornyelse og utviklingen av effektive digitale løsninger for medlemmer/partnere, bygg-, anlegg og eiendomsnæring, IKT-næringen og samfunnet.

Av aktiviteter har SCC vært en nøkkelpartner i UITs prosjekt «Kompetansesenter for bygg og anleggsvirksomhet i nordområdene». Senteret har som hovedmål å samordne et kapasitetsløft for innen FOU for bygg- og anleggsnæringen i landsdelen.

OGH Arktisk vedlikehold (Olje, gass og havbruk)

Inntil 420 000 kroner ble innvilget OGH Arktisk vedlikehold for 2018 til tiltaket «OGH Arktisk Vedlikehold- utvikling av næringsmiljø».

Klyngens hovedmål er å øke lokale leveranser gjennom samarbeid eller bedriftsutvikling, kompetansebygging og innovasjon/FOU. Delmål er å styrke bedriftenes konkurransekraft gjennom å øke lokale leveranser i nye og eksisterende verdikjeder, bidra til at klyngebedriftene i Hammerfest-regionen samlet sett øker omsetningen innenfor satsningsområdene med 20 prosent i løpet av tre år, samt sørge for at den lokale «kaken» blir større.

Kompetanseklynge Laks

Kompetanseklynge Laks ble innvilget tilskudd inntil 490 000 kroner.

Kompetanseklynge Laks SA skal i sitt prosjekt styrke leverandørsamarbeidet mellom regionalt næringsliv, oppdrettsselskaper og FoU-institusjoner i regionen. Prosjektet skal prioritere kompetanseutvikling, forsknings- og innovasjonstiltak, og skal ha særlig fokus på å styrke beredskap-, miljø- og andre bærekraftstiltak innenfor arktisk havbruk.

Prosjektet gjelder en forprosjektfase, der målet er å få tilrettelagt et visst antall nye pilottiltak innenfor ulike fagdisipliner.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Erle Renate Holm-Varsi
Rådgiver
78 96 30 82
958 24 794