Over 6 millioner til restaurering av freda bygninger

Klikk for stort bilde

Årets bevilgninger til antikvarisk restaurering av freda og fredningsverdige bygninger og anlegg i Finnmark er fordelt av Finnmark fylkeskommune

Til sammen er det fordelt litt over 6,6 millioner kroner for tiltak i 2019 og 1,5 millioner kroner i forhåndstilsagn for tilskudd til tiltak i 2020.

Riksantikvaren tildeler hvert år tilskudd over statsbudsjettet til fylkeskommunene. Fylkeskommunene tildeler midlene videre etter prioriteringer til freda bygninger og anlegg i privat eie. Særlige fredningsverdige bygninger og anlegg i private eie kan også tildeles midler.

Mange søknader innvilges

I 2019 har Finnmark fylkeskommune har fått tildeling fra Riksantikvaren og i tillegg midler fra aktiviteter som ikke er gjennomført i 2018. Dette gjør at fylkeskommunen kan støtte svært mange av søknadene også i år. Dette bidrar til å styrke arbeidet for å nå det nasjonale målet om å få freda hus og anlegg på et vanlig vedlikeholdsnivå innen 2020. Vi ser en liten nedgang i antall søknader for i år, noe som kan tyde på at målet er oppnåelig. Innen fristen var det kommet inn 20 søknader og fylkeskommunen har kunnet tildele tilskudd til 14 av disse.

– I Finnmark har vi mange bygninger og anlegg av viktig lokal, regional og nasjonal interesse. At både eierne og Riksantikvaren ser viktigheten av å bevare disse bygningene, synes vi er veldig bra. Vi er også godt fornøyd med at Riksantikvaren ser behovet for at fylkeskommunene kan bistå eiere av freda og fredningsverdige bygninger og anlegg når situasjonen er prekær, sier hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse og samferdsel i Finnmark fylkeskommune Geir Ove Bakken.

Over 6 millioner i 2019

Tildelingssummen fra Riksantikvaren er på 4 millioner kroner for 2019 og 1,5 millioner kroner i forhåndstilsagn for 2020. Andre midler på 2,2 millioner kroner som kan tildeles, vil komme freda og fredningsverdige bygninger og anlegg i Finnmark til gode.

Bygningene og anleggenes verneverdi, ferdigstillelse av pågående restaureringsprosjekt og tilstand har dannet utgangspunkt for prioriteringene av søknadene. Noen av prosjektene det er søkt støtte til faller utenfor støtteordningens kriterier.

Søknadene ble oversendt Riksantikvaren, som tildeler midler til fylkene fordelt etter søknadssum.

Fordelingen av midler til fredete bygninger og anlegg i privat eie i 2018 og 2019 blir som følger:

 Anlegg

Objekt

Kommune

Tildeling 2019

Forhånds-tilsagn 2020

Freda bygninger og anlegg

 

 

Foldalbruket

Kai under burekka

Lebesby

1 040 000

500 000

Holmengrå

Laksehytte Bækø

Sør-Varanger

39 186

0

Fiskernes servicestasjon Nordkapp brygge

Egnebu 53-55

Nordkapp

1 400 000

500 000

Esbensengården på Bakken

Nyborgveien 33

Vadsø

800 000

300 000

 

Verneverdige bygninger og anlegg

Fiskehjeller i Krampenes

 

Vadsø

130 000

0

Russebakeriet

Havnegt 49

Vadsø

23 000

0

Russebakeriet –mur

Havnegt 49

Vadsø

55 000

0

Bekolagården

Vedbod

Vadsø

140 000

0

Lavkavann/Grøtterud

Fjøs

Porsanger

127 500

0

Vardø slipp

Mek.verksted

Vardø

76 400

200 000

Vardø slipp

Smie

Vardø

108 500

0

Vardø slipp

Vinsj/motorrom

Vardø

22 000

0

Lushaugen

 

Vardø

250 000

0

Andersby skole

 

Vadsø

205 000

0

Sum tildeling freda og verneverdige bygg og anlegg

4 416 586

1 500 000

 

 

 

 

 

Avsatt til annet innen bygningsvern:

 

 

Til heving av antikvarisk handverkskompetanse

500 000

 

Til dendrokronologiske analyser [1]

500 000

 

Til kontakt med eiere av freda bygninger og anlegg

400 000

 

Til konsulentstøtte og arkitektbistand

209 254

 

[1] aldersbestermmelser utfra prøver av treverk

Av den tildelte summen fra Riksantikvaren har Finnmark fylkeskommune satt av 600 000 kroner for å kunne utføre strakstiltak og sikring av freda og fredningsverdige bygninger og anlegg i Finnmark.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Geir Ove Bakken
Hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel
78 96 32 34
900 70 109