Nå kan du søke om midler til restaurering av freda bygninger

Klikk for stort bildeJomiskogården i Høyvika, Vadsø. Illustrasjonsfoto: FFK Søknadsfristen er 15. november.

Finnmark fylkeskommune fordeler midler først og fremst til fredete bygninger, anlegg og kulturmiljø som er privat eid. Med private eiere menes private personer, firma, stiftelser, lag og foreninger. Det kan også gis tilskudd til spesielt verneverdige kulturminner langs kysten.

Midlene vil bli tildelt etter følgende prioriteringer:

  • Tiltak som hindrer ytterligere forfall
  • Tiltak som sikrer bygninger og anlegg det finnes få av
  • Midlertidig sikring av freda bygninger i forfall i påvente av planer eller tilstrekkelig økonomi til istandsetting
  • Tiltak på kulturminner langs kysten som bidrar til attraktive lokalsamfunn
  • Søknader med egenandel vil bli prioritert

Ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020

Målet er at freda bygninger og andre verdifulle kulturminner og kulturmiljø i privat eie skal være satt i stand til ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. Midlene skal gå til merkostnader knyttet til antikvarisk restaurering og kan helt eller delvis gå til vederlag for fordyrende arbeid.

Ved tildeling vil bruk av tradisjonelle materialer, teknikker, håndverk og opplæring for kunnskapsoppbygging være viktige faktorer.

Søknadsprosessen

Digitalt søknadsskjema skal benyttes. Søknadsfrist er 15. november. Se retningslinjer og søk her. (Velg «Søknad om støtte til kulturminnetiltak – fredete bygninger/anlegg»)

Finnmark fylkeskommune prioriterer søknadene og oversender de til Riksantikvaren. Riksantikvaren fordeler midler fra statsbudsjettet til fylkene.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. november 2019, og svar på søknaden kan forventes i løpet av mars 2020.

Finnmark fylkeskommune oppfordrer eiere å søke tilskudd.

Kontakt

Marit Reiersen
Rådgiver kulturvern
78 96 30 75
Elin Taranger
78 96 30 30