Innføring av avdelingsmodellen i Nord-Varanger/Tana - status

Sommerskolene skal vi elever på VG 1 yrkesfag en ny sjanse i å bestå fag. Illustrasjonsfoto. Foto: Ulf Dahlslett - Klikk for stort bilde

Vil sikre at alle åtte læringssteder består.

Vedtak gjennomføres

Omstillingen i Finnmark fylkeskommune er igangsatt med bakgrunn i fylkestingets vedtak i sak 14/16. Vedtaket innebærer et innsparingskrav på 11,5 millioner kr i varig nedtrekk innenfor rammeområde videregående opplæring.

En av målsettingene til omstillingsprosjektet er å organisere ledelsen og administrasjonen av de videregående skolene i Finnmark fylkeskommune på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte, samtidig som dagens 8 opplæringssteder består. Dette er bakgrunnen for innføringen av avdelingsmodell i Nord-Varanger og Tana.

Felles rektor

Modellen innebærer at det vil være én felles rektor for de tre opplæringsstedene (Tana, Vadsø og Vardø). Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av opplæringssjef, prosjektleder, den øverste ledelsen ved hver skole, tillitsvalgte og vernetjeneste som jobber med hvordan skolen skal organiseres i praksis. Gruppa skal levere sin sluttrapport 7. november. Denne vil bli fremlagt for styringsgruppa i omstillingsprosjektet, drøftet med hovedtillitsvalgte samt at politisk nivå vil bli orientert. Den praktiske gjennomføringen vil foregå i 2019, hvor innføring av avdelingsmodellen vil skje fra og med skoleåret 2019/2020.

Prioriterte oppgaver for arbeidsgruppa fremover er:

  • Kartlegge nåsituasjonen: Administrative og pedagogiske ledelsen ved de tre skolene. Utarbeide forslag til ny organisering. Ansvar: rektorene og prosjektleder omstillingsprosjektet.
    • Arbeidet med å få rektor for den nye skolen på plass igangsettes nå. Det vil i den forbindelse gjennomføres kartleggingssamtaler med dagens tre rektorer, i henhold til retningslinjer for omstilling i Finnmark fylkeskommune.
  • Samfunnsoppdraget: Ivareta elevene, de ansatte og lokalsamfunnene. Se på elevtallsutvikling og tilbudsstruktur. Målsetting om å beholde levedyktige skolesteder. Ansvar: rektorene og opplæringssjefen.
  • Struktur vernetjeneste - dagens og fremtidig. Ansvar: lokale hovedverneombud og hovedverneombudet i Finnmark fylkeskommune.
  • Struktur tillitsvalgte/samarbeidsmøter - dagens og fremtidig . Ansvar: lokale tillitsvalgte og hovedtillitsvalgt.

Innsparingene ved innføring av avdelingsmodellen skal dokumenteres gjennom å se på kostnader før og etter innføring av modellen.

Tiltak for overtallige

Finnmark fylkeskommune har opprettet en stillingsbank som et tiltak for å ivareta ansatte som blir overtallige i omstillingsprosessen.

Kontaktpersoner: Opplæringssjef Margunn Blix, leder for hovedutvalget for kompetanse Johnny Ingebrigtsen og prosjektleder Sveinung Meyer Svendsen.

Fant du det du lette etter?