– Hastverk, sier Vassvik etter dialogmøte

Klikk for stort bilde

Fylkesordføreren mener at forslagene til endringer i Finnmarksloven er i strid med lovens intensjon.

Torsdag gjennomførte Finnmark fylkeskommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet et dialogmøte i forbindelse med forslag til endringer i finnmarksloven.

I strid med lovens formål

– Vi la fram at Finnmark fylkeskommune ikke anser Troms og Finnmark fylkesting som et representativt organ for befolkninga i Finnmark sine interesser i arealforvaltninga og bruk av naturressurser i Finnmark. Derfor vil det være i strid med finnmarkslovens formål å tillegge Troms og Finnmark fylkesting oppgaver i tråd med departementets forslag.

Det sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik etter møtet.

– Et stort flertall av høringsinnspillene fra Finnmark er sterkt kritisk til departementets forslag og anser det som viktig at finnmarkingene fortsatt skal ha full styring med forvaltningen av Finnmarkseiendommen, påpeker hun.

Høring

Departementet har altså sendt på høring et forslag til endringer i finnmarksloven som følge av sammenslåinga mellom Finnmark og Troms. Der foreslås det at nye Troms og Finnmark fylkesting skal overta oppgavene i finnmarksloven som i dag løses av Finnmark fylkesting, blant annet oppnevning av styremedlemmer til Finnmarkseiendommens styre.

Finnmark fylkeskommune har blitt invitert til et dialogmøte om de foreslåtte endringene på bakgrunn av fylkestingets uttalelse til forslaget.

– Bærer preg av hastverk

– Departementets behandling av saken og innspillene som har kommet, bærer preg av hastverk, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

– Finnmark fylkeskommune har gjort en grundig vurdering av departementets forslag, og presentert gode alternativer til hvordan styremedlemmene kan oppnevnes.

– Vi ga departementet tilbakemelding på at de tilsynelatende verken har gjort en vurdering av de innspill vi har kommet med, eller sett på konsekvensene av egne forslag. Vi forventer et bedre forarbeid fra departementet, når slike viktige og prinsipielle spørsmål er på bordet, sier fylkesordføreren.

Mangler legitimitet

Vassvik mener at departementets forslag til endringer er i strid med intensjonen i finnmarksloven, og kan føre til at interessene til Finnmarks befolkning ikke blir ivaretatt. Fylkestinget er gitt oppgaver etter finnmarksloven som representanter for Finnmarks befolkning.

– Etter sammenslåinga med Troms vil finnmarksloven fremdeles gjelde kun for finnmarkinger. De særinteressene Finnmarks befolkning har i denne sammenhengen mener vi derfor ikke Troms og Finnmark fylkesting er egnet til å ivareta, sier Vassvik.

Finnmark fylkeskommune vil ha videre dialog med departementet om disse problemstillingene før lovforslaget sendes over til Stortinget for behandling.

Fylkestingets vedtak

I fylkestingets høringssvar i mars gikk det klart fram at tinget mener at det nye Troms og Finnmark fylkesting ikke er representativt for Finnmarks interesser. Fylkestinget vedtok også i saken at kommunestyrene i Finnmark kan få tilsvarende myndighet som dagens fylkesting.

Fylkestinget vedtok i tillegg at et eventuelt overskudd fra Finnmarkseiendommen ikke skal gå til Troms og Finnmark fylkeskommune, men i sin helhet anvendes i Finnmark og komme innbyggerne i Finnmark til gode.

Fylkestinget vedtak fra mars