Finnmark foreslår regional kvotebank

fiskebåt i vadsø havn.JPG - Klikk for stort bildefiskebåt i vadsø havn.JPG

-Hvordan kvotesystemet innrettes for fremtiden vil ha stor betydning for fremtidig utvikling av Finnmark. Ei viktig forutsetning er at den fremtidige fiskeripolitikken sikrer sysselsetting og bosetting, sier fylkesordfører Runar Sjåstad.

Denne uken behandlet fylkestinget kvoteutvalgets rapport NOU 2016: 26 - Et fremtidsrettet kvotesystem som Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut på høring.

Utvalget foreslo blant annet å avvikle strukturkvoteordningen og erstatte den med en sammenslåingsordning uten tidsbegrensning. Flertallet i utvalget ville la fartøyet beholde deler av strukturkvotene i grunnkvota til fartøyet, mens resten av strukturgevinsten skulle fordeles til strukturgruppene. Mindretallet ville opprette en statlig kvotebank av strukturkvotene.

Utforming av fremtidig fiskeripolitikk

Fylkestinget i Finnmark viser til at rapporten innebærer flere gode forslag, men at den bærer preg av et noe ensidig fokus på å fremme en kostnadseffektiv flåtestruktur hvor den bedriftsøkonomiske lønnsomheten sikres for etablerte og stadig færre eiere. Med denne bakgrunn forutsetter fylkestinget i Finnmark at det utformes en fremtidig fiskeripolitikk som sikrer samfunnsøkonomisk lønnsomheten gjennom sysselsetting og bosetting jf. Havressursloven § 1.

Finnmark vil ikke fjerne tidsbegrensningen til strukturkvotene.

Av fylkestingets vedtak følger det at «Finnmark fylkeskommune legger til grunn at fiskeriressursene er et felles eie og at verdiene skal tilfalle kystsamfunna. Derfor kan ikke retten til utnyttelse på varig basis overdras til private i form av tidsuavgrensede kvoter. Av hensyn til fiskerinæringens betydning for kysten ønsker fylkestinget at gjeldende strukturkvoteordninger videreføres og at strukturkvoter faller tilbake til den gruppa den kommer fra. Andre modeller bør utredes nærmere. Fylkestinget ser for seg to mulige hovedmodeller. Enten at tilbakefalte kvoter tildeles kystfiskegruppa under 15 meter for på best måte å styrke kystsamfunna eller at tilbakefalte kvoter tildeles fylker/regioner og kan brukes strategisk for å sikre rekruttering og/eller andre distriktsretta formål.»

Videre går fylkestinget imot utvalgets forslag om å åpne for strukturering for fartøy under 11 meter.

Regional kvotebank

Fylkestinget i Finnmark viser til at regional kvotebank i denne sammenhengen kan være et alternativ for både strukturkvoter og trålkvoter med leveringsplikt.

«Finnmark fylkeskommune er negativ til forslaget om å oppheve tidsbegrensningene. Fiskekvoter som frigis etter tidsbegrensning, og er hjemmehørende, har sin opprinnelse i Finnmark eller har hatt leverings forpliktelse i Finnmark, innføres løpende i en regional kvotebank. Denne forvaltes av Finnmark fylkeskommune, slik at fisken i neste omgang kan fordeles ut til fiskerne på en måte som gir ringvirkninger og aktivitet i Finnmark.», følger det av vedtakets siste punkt.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Johanne Salamonsen
Spesialrådgiver fiskeri og havbruk
78 96 31 17
915 52 660