Ansatte i videregående skole ivaretas bedre

Klikk for stort bilde Finnmark fylkeskommune tar flere grep for å ivareta sine ansatte i videregående skole på en bedre måte. Det er innført forbedringer innen avvikshåndtering, varsling og vanskelige personalsaker

Finnmark fylkeskommune følger opp mangler og svakheter innen avvikshåndtering, varsler og vanskelige personalsaker ved sine videregående skoler.

Avvikshåndtering

Fylkeskommunens elektroniske avvikssystem er oppgradert og gjort obligatorisk for alle videregående skoler i fylket. Videre har HMS-systemet til fylkeskommunen felles informasjon om håndtering av avvik.

Varsler

En ny, elektronisk HMS-håndbok på intranettet inneholder rutiner for håndtering av varsler, avvik og vanskelige personalsaker. Fylket samarbeider nå tettere med rektorene for god håndtering av vanskelige personalsaker.

Vanskelige personalsaker

En ny lederhåndbok viser hvordan ulike saker som oppstår skal håndteres, og hvordan saksgangen i disse er.

Gjennom året avholdes en rekke møter mellom opplæringssjefen og rektorene, hvor agenda blant annet er oppfølging og håndtering av personalsaker og varsling. Utover dette kan rektorene ta kontakt med opplæringssjefen ved behov.

Rapporten

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS har gjort en forvaltningsrevisjon av personalforvaltning ved tre videregående skoler (Alta, Lakselv og Vadsø). Hovedkonklusjonen i rapporten er at personalforvaltningen ved de undersøkte skolene i hovedsak er på et forsvarlig nivå. Revisjonen finner imidlertid grunn til å påpeke at det er funnet mangler og svakheter i håndteringen av både avvik og vanskelige personalsaker.

Administrasjonsutvalget gjorde sitt vedtak om oppfølging av saken 17. september 2019.

Det er Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS som har undersøkt de videregående skolene i Alta, Lakselv og Vadsø. Rapporten de laget, samt administrasjonsutvalgets vedtak, kan du finne her.