Forvaltning av vilt og innlandsfisk

Fylkeskommunen har ansvar for forvaltningen for høstbare arter av vilt og innlandsfisk.

Viltforvaltning

Fylkeskommunen skal ivareta oppgaven med å sikre bestandene av de høstbare viltartene. Vi har imidlertid ikke ansvaret for forvaltningen av de store rovdyrene.

Fylkeskommunens forvaltningsoppgaver omfatter blant annet godkjenning av skuddpremie på vilt som forårsaker skade og søknad om utvidelse av jakttid. Fylkeskommunen har som planmyndighet en viktig rolle i å ta vare på viltets leveområder, og å bidra til at den kommunale forvaltningen av elg ivaretar bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold.

Fylkekommunen tildeler årlig midler til viltformål. Se våre tilskuddssider for mer informasjon.

 

Innlandsfisk

Fylkeskommunen har forvaltningsansvaret for de arter av innlandsfisk som innlandsfiskeforskriften tillater fiske etter. Anadrom laksefisk forvaltes imidlertid av fylkesmannen. Fylkeskommunens oppgaver inkluderer blant annet søknader om etablering av kultiveringsanlegg og kultiveringstiltak for innlandsfisk.

 

 

Kontakt

Jostein Fløgstad
Rådgiver
78 96 32 77
Juli-Anne Staven
Fagleder folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø
78 96 31 25
930 29 835