Vannforvaltning

Norge er delt inn i 11 vannregioner. En fylkeskommune i hver region er utpekt som vannregionmyndighet. Finnmark fylkeskommune er vannregionmyndighet for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion.

Dette innbærer blant annet at Finnmark fylkeskommune har ansvaret for å koordinere utarbeidelsen av vannforvaltningsplaner for fylket. FFK har også ansvaret for å følge opp vedtatte vannforvaltningsplaner. EUs vannrammedirektiv, som ble implementert i Norge i 2007 gjennom vannforskriften, har dannet grunnlaget for arbeidet med vannforvaltningsplanene.

Vannportalen

Vannforvaltningen i Finnmark har egne informasjonssider på Vannportalen.no. Vannregionmyndigheten har ansvar for at de regionale sidene på portalen er oppdatert. På disse sidene finner man informasjon om blant annet arrangementer, organisering av vannregionene og plandokumenter.

Vann-Nett

Vann-Nett er et nettbasert kartverktøy som brukes i arbeidet med vannforskriften. Vann-Nett gir tilgang på miljøinformasjon for faglige institusjoner, interessegrupper, myndigheter og allmennheten. Miljødata som er tilgjengelig i Vann-Nett skal danne grunnlag for planlegging og gjennomføring av tiltak som skal sørge for god miljøtilstand i vannet vårt.

Vannforvaltningsplaner

I desember 2015 ble to regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram vedtatt i Fylkestinget. Alle saksdokumentene kan lastes ned fra Vannportalen. Den 1. juli 2016 godkjente Klima- og miljødepartementet vannforvaltningsplanene, med visse endringer. Du kan lese godkjenningsbrevene på Vannportalen. De endelige plandokumentene i norsk, samisk og finsk utgave kan også lastes ned derfra.

Høring av planprogram og hovedutfordringer 1.april – 30.juni 2019

Arbeidet etter vannforskriften er nå inne i planperiode 2016-2021, der gjeldende planer skal følges opp samtidig som ferdig rullerte og oppdaterte planer skal utarbeides for perioden 2022 - 2027. Oppstart med rullering og oppdatering av vannforvaltningsplaner starter med høring av forslag til oppdatert planprogram og hovedutfordringer. 

For å få et best mulig grunnlag for det videre arbeidet, er det viktig med innspill på høringsdokumentene.

Innspill til høringsdokumentene sendes skriftlig til Finnmark fylkeskommunes e-post: postmottak@ffk.no.

Hvis det er spørsmål til planprogram og hovedutfordringer med vedlegg, eller til planprosessen for øvrig, ta kontakt med Mikkel Slaaen Kvernstuen på telefon 78963206, eller e-post Mikkel.Slaaen.Kvernstuen@ffk.no

Frist for høringsinnspill er 30.juni 2019.

Finnmark vannregion

 

Hovedutfordringer vannområder

Norsk-Finsk vannregion

 

Hovedutfordringer vannområder

Kontakt

Mikkel Slaaen Kvernstuen
Rådgiver
78 96 32 06
905 14 501