Vannforvaltning

Norge er delt inn i 11 vannregioner. En fylkeskommune i hver region er utpekt som vannregionmyndighet. Finnmark fylkeskommune er vannregionmyndighet for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion.

Si din mening om forvaltninga av vannmiljøet i den norsk-finske vannregionen (spørreundersøkelse åpent til 30. mars 2018)

Dette innbærer blant annet at Finnmark fylkeskommune har ansvaret for å koordinere utarbeidelsen av vannforvaltningsplaner for fylket. FFK har også ansvaret for å følge opp vedtatte vannforvaltningsplaner. EUs vannrammedirektiv, som ble implementert i Norge i 2007 gjennom vannforskriften, har dannet grunnlaget for arbeidet med vannforvaltningsplanene.

Vannportalen

Vannforvaltningen i Finnmark har egne informasjonssider på Vannportalen.no. Vannregionmyndigheten har ansvar for at de regionale sidene på portalen er oppdatert. På disse sidene finner man informasjon om blant annet arrangementer, organisering av vannregionene og plandokumenter.

Vann-Nett

Vann-Nett er et nettbasert kartverktøy som brukes i arbeidet med vannforskriften. Vann-Nett gir tilgang på miljøinformasjon for faglige institusjoner, interessegrupper, myndigheter og allmennheten. Miljødata som er tilgjengelig i Vann-Nett skal danne grunnlag for planlegging og gjennomføring av tiltak som skal sørge for god miljøtilstand i vannet vårt.

Vannforvaltningsplaner

I desember 2015 ble to regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram vedtatt i Fylkestinget. Alle saksdokumentene kan lastes ned fra Vannportalen. Den 1. juli 2016 godkjente Klima- og miljødepartementet vannforvaltningsplanene, med visse endringer. Du kan lese godkjenningsbrevene på Vannportalen. De endelige plandokumentene i norsk, samisk og finsk utgave kan også lastes ned derfra.

Samarbeid med Finland 

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Norge og Finland for å koordinere vannforvaltning over grensene. Det er opprettet en internasjonal vannregion for Tana-, Pasvik- og Neidenvassdragene på finsk og norsk side. Dette innebærer utveksling av informasjon om miljøstatus i vannforekomstene, koordinering av felles tiltak, og utarbeidelse av en internasjonal rapport som vedlegg til de nasjonale forvaltningsplanene i de to landene.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Mikkel Slaaen Kvernstuen
Rådgiver
78 96 32 06